รวมภาพสถานที่ทัวร์ : เมืองลา (พม่า)
บริเวณวัดมังกร
วัดมังกรทอง
วัดพระนอน
บริเวณประตูชายแดนระหว่างเมืองลา-จีน
บริเวณตลาดเมืองลา
ตลาดเมืองลา
   
หอนาฬิกาเมืองลา
พิพิธพัณฑ์ฝิ่น