โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ท่องเที่ยวสัมผัสดินแดนวัฒนธรรมล้านนาใน 3 ประเทศ
เชียงแสน – เชียงรุ้ง – เมืองลา - เชียงตุง
4 วัน 3 คืน ( ไปเรือ กลับรถ )


วันแรก เชียงแสน – เชียงรุ้ง
07.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือเชียงแสน
09.00 น. ถึงท่าเรือเชียงแสน ทำพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยแล้ว นำคณะล่องเรือเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา โดยเรือจินซานแจ่ว เทียนต๋า หรือเรือสำราญเจ้าชายแม่น้ำโขง ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ โรงแรมพาราไดซ์ เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ในเรือจะมีคาราโอเกะ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านเลือกสนุกสนานตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารบนเรือ จิบน้ำชา กาแฟ และอาหารว่าง ยามบ่าย ระหว่างทางท่านจะได้ชมป่าหินเจ็ดสี หาดทรายสวยงาม ทิวทัศน์สองฝั่งโขง น้ำโขงต่างระดับ ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
เย็น ถึงเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารหมิงเล่อเหยียน จากนั้น นำท่านเข้าเช็คอินที่ โรงแรมซันซีหรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เชียงรุ้ง – กันหลันป้า
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังจากนั้น นำคณะนั่งรถโค้ชปรับอากาศไปชมศูนย์วิจัยลิง ซึ่งมีลิงนานาชนิด และมีลิงเผือกตัวเดียวในโลกที่หาดูได้ยาก นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวแม่น้ำโขงที่ยาวสุดสายตา นำท่านนั่งรถไฟฟ้า ชมวังเก่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และลิงเผือก ตามลำดับ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองกันหลันป้าหรือเมืองฮำในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้าน อยู่ภายในการจัดการเดียวกันเป็น “ไตเยียน” หรือหมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม ชมหมู่บ้านของชาวไตลื้อ ชมพิธีการแต่งงานของชาวไตลื้อที่หาดูได้ยาก และการแสดงของหมู่บ้านชาวไทลื้อ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เหมือนกับประเทศไทย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารหอแดง
บ่าย เดินทางต่อไปยังสวนป่าเขตร้อน ชมการแสดงสัตว์ป่าแสนรู้ เช่น เสือ สิงโต และหมี มีการแสดงของชาวเขาที่น้ำตกเก้ามังกร และข้ามสะพานลวดสลิงไปชมหมู่บ้านเผ่าอ้ายหนี่ จะมีพิธีการแต่งงานให้ชมแล้วกลับลงมาชมการให้อาหารนกยูง ซึ่งบินลงมาจากเขาเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเพื่อมากินอาหาร เมื่อกินอิ่มแล้วก็จะบินกลับไปที่เดิม
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารจีนในโรงแรมกู๊ดชั่น
20.00 น. นำท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ของเมืองพาราณสี ภาษาไทยหมายความว่าเมืองที่สวยงาม พิสดาร คำว่าเมืองพาราณสีนี้มีประวัติความเป็นมานับพันปีแล้ว พบได้บ่อยในคำขับค่าวและเอกสารประวัติศาสตร์ของชนชาติไท ทางแคว้นสิบสองปันนาจึงได้ผลักดันเรืองนี้ขึ้นมาเป็นผลงานทางวัฒนธรรมประจำชาติ เมืองพาราณสี ได้ใช้เงินลงทุน 13 ล้านหยวน เท่ากับเงินไทย 65 ล้านบาท เมืองพาราณาสี เป็นรายการแสดง ที่มีลักษณะคงที่โดยมีการจัด แสง สี เสียง ฉาก การฟ้อนรำระดับ การกำกับ ทีมนักแสดงระดับมืออาชีพ มาตรฐานสูง จึงเป็นผลงานโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ประจำชนชาติท้องถิ่น รายการแสดงเรื่องเมืองพาราณสีได้นำวิสัยทัศน์อันใหม่เอี่ยมมาให้ผู้ชมได้อิ่มตา ประทับใจ ด้วยการพิสูจน์รำที่สวยงาม ดนตรีไพเราะ แสงไฟและฉากที่เหมือนความฝัน รวมถึงชุดประจำชนชาติ ที่งดงามชวนชม จึงได้รับการตอบรับและคำชมเชยอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ทางบ.พี.ดีทัวร์ จึงมอบให้เป็นของขวัญ ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ชมฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ปกติราคาค่าเข้าชม 1 ท่าน คิดเป็นเงินหยวน 160 หยวน ถ้าเป็นเงินไทย 800 บาท ถ้าท่านมาสิบสองปันนา ท่านไม่ได้ดูการแสดงชุดนี้แล้วถือว่าท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา ให้ท่านเก็บภาพและความประทับใจไว้ตราบนานเท่านาน
   
วันที่สาม สวนม่านทิง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ชั้น 2
08.00 น. นำคณะเดินทางไปชมสวนม่านทิงซึ่งมีต้นไม้นานาชนิดและต้นโพธิ์คู่ที่พระพี่นางเธอทรงปลูกไว้ ชมอนุสาวรีย์โจวเอินหลาย ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศจีน ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม และนมัสการพระไทยที่วัดป่าเจ จากนั้น นำคณะชมโรงงานสมุนไพรของรัฐบาลจีน ทดสอบฝีมือการนวดฝ่าเท้าของนักศึกษาจีนที่มานวดให้ฟรี ท่านสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน เช่น บัวหิมะ และยารักษาโรคต่างๆ สรรพคุณดี จากนั้น เชิญท่านเลือกชมสินค้าที่โรงงานหยก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารฮ่าวเหยินเหยียน
บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองลา ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
16.00 น. คณะเดินทางถึงด่านต้าหล้อ(ประเทศจีน) ทำพิธีการผ่านแดนเข้าสู่เมืองลา (ประเทศพม่า) นำคณะชมวัดมังกรทอง และพิพิธภัณฑ์ฝิ่น จากนั้น เช็คอินเข้าพักโรงแรมไดม่อนด์ฮอล์
18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารหวงซึ เชิญท่านสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้
20.30 น. นำท่านท่องราตรีเมืองลา ชมแสง สี บรรยากาศอันน่าเร้าใจ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
   
วันที่สี่ เมืองลา - เชียงตุง – แม่สาย
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ ภัตตาคารหวงซึ
07.00 น. นำคณะไปชมตลาดเช้าที่เมืองลา จะมีสัตว์ป่า เช่น หมี (ดีหมี) เก้ง เสือ งู สดๆ มาขาย พร้อมทั้งผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีราคาถูกมากมาจำหน่าย สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทางไปเชียงตุง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารปานกะป่า หรือเทียบเท่า
13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังท่าขี้เหล็ก-แม่สาย
17.00 น. ถึงสะพานมิตรภาพพม่า – ไทย รอรับเอกสารคืน ข้ามกลับฝั่งไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า – จีน ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ค่าวีซ่าจีน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ