โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ล่องโขง ชมตะวัน
กรุงเทพฯ - เชียงของ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
3 คืน 4 วัน ไปเรือกลับเครื่อง

          “เมืองหลวงพระบาง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ด้วยความดั้งเดิมในสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ดังนั้น ไม่ว่ากาลเวลาหรือการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางไม่เคยเปลี่ยนแปลง ชาวหลวงพระบางยังจกหรือหยิบข้าวเหนียวใส่บาตรพระได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวราวกับเป็นระบบอัตโนมัติ ตามสายเลือดที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ด้วยเหตุนี้ เมืองหลวงพระบาง อดีตราชอาณาจักรล้านช้างที่ยิ่งใหญ่จึงมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ขาดสาย แล้วท่านได้ไปสัมผัสหรือยัง………………”

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย – เชียงของ
14.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯหน้าสายการบิน วันทูโก
15.30 น. ขึ้นเครื่องจากกรุงเทพฯ โดย สายการบิน วัน-ทู-โก OX 162
16.50 น. ถึงสนามบินเชียงราย รถโค้ช VIP รอรับที่สนามบินเชียงราย จากนั้นขึ้นรถต่อไปยังเชียงของ ถึงเชียงของ เช็คอินเข้าพักโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ทานอาหารที่โรงแรม แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เชียงของ – ปากแบ่ง- หลวงพระบาง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองและท่าเรือบั๊ค ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ อ. เชียงของ และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือบั๊คเชียงของ สู่แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
08.00 น. เดินทางโดยเรือยนต์โดยสารเช่าเหมาลำ จากท่าเรือเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านจุดตรวจเอกสารของเรือยนต์โดยสาร ได้แก่ ด่านตรวจเมืองปากท่า แขวงบ่อแก้ว ระหว่างการเดินภายในเรือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กีฬาในร่ม แล้วแต่ท่านถนัด มีของว่าง ขนมขบเคี้ยวบริการท่านตลอดการเดินทางภายในเรือ (ยกเว้นของมึนเมาท่านต้องหามาเอง) เรือแบบเปิดโล่งทำให้ท่านเห็นวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง โดยเฉพาะการล่อนทองของพี่น้องชาวลาว ซึ่งวันหนึ่งสามารถล่อนทองได้อย่างน้อย 1 สลึง
เที่ยง เดินทางถึงด่านตรวจเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไช รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ภายในเรือจะมีห้องครัว และเครื่องใช้ในครัวเรือน
18.00 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร……….
19.00 น. นำคณะเช็คอินที่โรงแรมมโนลัก โรงแรมสะอาด บรรยากาศดี ภายในตกแต่งแบบล้านนา พักผ่อนยามราตรีตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม หลวงพระบาง
06.00 น. ท่านที่ประสงค์จะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมที่บริเวณหน้าโรงแรมเสร็จแล้วนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าโรงแรมไปเที่ยวชมตลาดเข้าโพสี ชมวิถีชีวิตการจับจ่ายซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ของชาวหลวงพระบาง
07.00 น. กลับมารับประทานอาหาร อาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมพระราชวังโบราณของกษัตริย์ลาวในสมัยก่อน วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านริมโขง ทานปลาสดๆ จากแม่น้ำโขง
13.30 น. นำท่านชมวัดแสน สร้างในปี ค.ศ. 1718 ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของหลวงพระบางแต่มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งหลังสุดปี ค.ศ.1975 ซึ่งมีการตกแต่งระเบียงและพุทธสีมาด้วยมุกประดับทองคำ จากนั้นนำท่านชมวัดเชียงทองซึ่งเป็น วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรี-สว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ
15.00 น. นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ตลาดดารา และบ้านผานม (อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร) หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมน้ำคาน ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.1890 ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของข้าราชบริพารของเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรล้านช้าง จากนั้นเดินเที่ยวตลาดม้ง ผ้าทอด้วยมือ และสินค้าของชาวเขาเผ่าม้ง
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ หลวงพระบาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. นำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสา และวิธีการกลั่นสุราพื้นเมือง และโรงงานเครื่องประดับทีทำด้วยเงิน
11.00 น. เดินทางออกนอกเมือง 29 กม. ไปน้ำตกน้ำตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง น้ำตกมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหาร
13.30 น. วัดชินนะราช , วัดพระบาทไค้และเดินเที่ยวชมของเก่า/ย่านชุมชนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่บ้านเชียงม่วน และเดินเท้าขึ้นพระธาตุพูสี ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน
19.00 น. นำท่านเที่ยวชมตลาดไนท์บาร์ซ่าร์ ของหลวงพระบาง ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพื้นเมือง เช่นผ้าไหมพันคอ, ผ้าทอด้วยมือ, ของที่ระลึก, เครื่องเงิน, เครื่องไม้ เป็นถนนคนเดินเท้าของหลวงพระบาง ให้ท่านเดินซื้อสินค้าอย่างอิสระ หลังจากท่านซื้อสินค้าเสร็จแล้วนำท่านกลับยังโรงแรมที่พัก พักผ่อนยามราตรีตามอัธยาศัย
   
วันที่ห้า หลวงพระบาง – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะออกจากโรงแรมโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP ไปตลาดอินโดจีน จะมีสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อ
10.30 น. คณะเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
11.30 น. เหินฟ้าจากเมืองหลวงพระบาง
12.30 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารนางนวล พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. นำคณะสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ OX 133 เวลา 15.10 น. สู่กรุงเทพฯ
16.20 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจำ อย่างไม่รู้ลืม
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าเรือ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ