โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ท่องเที่ยวสัมผัสดินแดนวัฒนธรรมล้านนาใน 3 ประเทศ
เชียงแสน – เชียงรุ้ง – กรุงเทพ
4 วัน 3 คืน ( ไปเรือ กลับเครื่อง )

วันแรก เชียงแสน – เชียงรุ้ง
07.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือเชียงแสน
09.00 น. ถึงท่าเรือเชียงแสน ทำพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยแล้ว นำคณะล่องเรือเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา โดยเรือจินซานแจ่ว เทียนต๋า หรือเรือสำราญเจ้าชายแม่น้ำโขง ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ โรงแรมพาราไดซ์ เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ในเรือจะมีคาราโอเกะ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านเลือกสนุกสนานตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารบนเรือ จิบน้ำชา กาแฟ และอาหารว่าง ยามบ่าย ระหว่างทางท่านจะได้ชมป่าหินเจ็ดสี หาดทรายสวยงาม ทิวทัศน์สองฝั่งโขง น้ำโขงต่างระดับ ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
เย็น ถึงเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารหมิงเล่อเหยียน จากนั้น นำท่านเข้าเช็คอินที่ โรงแรมซันซีหรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เชียงรุ้ง – กันหลันป้า
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังจากนั้น นำคณะนั่งรถโค้ชปรับอากาศไปชมศูนย์วิจัยลิง ซึ่งมีลิงนานาชนิด และมีลิงเผือกตัวเดียวในโลกที่หาดูได้ยาก นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวแม่น้ำโขงที่ยาวสุดสายตา นำท่านนั่งรถไฟฟ้า ชมวังเก่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และลิงเผือก ตามลำดับ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองกันหลันป้าหรือเมืองฮำในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้าน อยู่ภายในการจัดการเดียวกันเป็น “ไตเยียน” หรือหมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารหอแดง
บ่าย ชมหมู่บ้านของชาวไตลื้อ ชมพิธีการแต่งงานของชาวไตลื้อที่หาดูได้ยาก และการแสดงของหมู่บ้านชาวไทลื้อ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เหมือนกับประเทศไทย จากนั้น นำท่านกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรมที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารจีนในโรงแรมกู๊ดชั่น
20.00 น. นำท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ของเมืองพาราณสี ภาษาไทยหมายความว่าเมืองที่สวยงาม พิสดาร คำว่าเมืองพาราณสีนี้มีประวัติความเป็นมานับพันปีแล้ว พบได้บ่อยในคำขับค่าวและเอกสารประวัติศาสตร์ของชนชาติไท ทางแคว้นสิบสองปันนาจึงได้ผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นผลงานทางวัฒนธรรมประจำชาติ เมืองพาราณสี ได้ใช้เงินลงทุน 13 ล้านหยวน เท่ากับเงินไทย 65 ล้านบาท เมืองพาราณาสี เป็นรายการแสดง ที่มีลักษณะคงที่โดยมีการจัด แสง สี เสียง ฉาก การฟ้อนรำระดับ การกำกับ ทีมนักแสดงระดับมืออาชีพ มาตรฐานสูง จึงเป็นผลงานโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ประจำชนชาติท้องถิ่น รายการแสดงเรื่องเมืองพาราณสีได้นำวิสัยทัศน์อันใหม่เอี่ยมมาให้ผู้ชมได้อิ่มตา ประทับใจ ด้วยการพิสูจน์รำที่สวยงาม ดนตรีไพเราะ แสงไฟและฉากที่เหมือนความฝัน รวมถึงชุดประจำชนชาติ ที่งดงามชวนชม จึงได้รับการตอบรับและคำชมเชยอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ทางบ.พี.ดีทัวร์ จึงมอบให้เป็นของขวัญ ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ชมฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ปกติราคาค่าเข้าชม 1 ท่าน คิดเป็นเงินหยวน 160 หยวน ถ้าเป็นเงินไทย 800 บาท ถ้าท่านมาสิบสองปันนา ท่านไม่ได้ดูการแสดงชุดนี้แล้วถือว่าท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา ให้ท่านเก็บภาพและความประทับใจไว้ตราบนานเท่านาน
   
วันที่สาม สวนม่านทิง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ชั้น 2
08.00 น. เดินทางต่อไปยังสวนป่าเขตร้อน ชมการแสดงสัตว์ป่าแสนรู้ เช่น เสือ สิงโต และหมี มีการแสดงของชาวเขาที่น้ำตกเก้ามังกร และข้ามสะพานลวดสลิงไปชมหมู่บ้านเผ่าอ้ายหนี่ จะมีพิธีการแต่งงานให้ชมแล้วกลับลงมาชมการให้อาหารนกยูง ซึ่งบินลงมาจากเขาเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเพื่อมากินอาหาร เมื่อกินอิ่มแล้วก็จะบินกลับไปที่เดิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคังเล่อเหยียน
บ่าย นำคณะเดินทางไปชมสวนม่านทิงซึ่งมีต้นไม้นานาชนิดและต้นโพธิ์คู่ที่พระพี่นางเธอทรงปลูกไว้ ชมอนุสาวรีย์โจวเอินหลาย ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศจีน ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม และนมัสการพระไทยที่วัดป่าเจ จากนั้น นำคณะชมโรงงานสมุนไพรของรัฐบาลจีน ทดสอบฝีมือการนวดฝ่าเท้าของนักศึกษาจีนที่มานวดให้ฟรี ท่านสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน เช่น บัวหิมะ และยารักษาโรคต่างๆ สรรพคุณดี จากนั้น เชิญท่านเลือกชมสินค้าที่โรงงานหยก
เย็น รับประทานอาหารที่ภัตตาคารฮ่าวเหยินเหยียน จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ เชียงรุ้ง – เชียงใหม่
07.00 น. รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ชั้น 2
08.00 น. นำท่านชมตลาดสดเมืองเชียงรุ้ง สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่ค้าขายอย่างเรียบง่าย หาซื้อผัก ผลไม้สด ในราคาแสนถูก รับรองว่าน่าซื้อไปหมด จนสมควรแก่เวลา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารฮ่าวเหยินเหยียน (ภัตตาคารมิตรภาพ)
บ่าย ให้อิสระท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าจากห้องสรรพสินค้าชั้นนำกันอย่างจุใจเป็นของฝากทางบ้าน
จากนั้น เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
14.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 629
(เครื่องบิน16.20 น.เวลาจีน ถึงเชียงใหม่ 16.50 น. และถึงกรุงเทพฯ 18.00 น. เวลาไทย)
โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บภาพประทับใจและ ความทรงจำ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ตั๋วเครื่องบิน เชียงรุ้ง - กรุงเทพ
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า – จีน ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ค่าวีซ่าจีน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ