โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา – สิบสองปันนา – เชียงแสน
ไปรถ กลับเรือ 4 วัน 3 คืน

วันแรก ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา
07.30 น. เดินทางสู่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า (สะพานมิตรภาพไทย-พม่า) ทำเอกสารผ่านแดนทำพีธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มออกเดินทางสู่เมืองแพรกถึงเชียงตุง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารในโรงแรมนิวเชียงตุง จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง พม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติ มากกว่าห้าสิบวัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบอาณานิคมอังกฤษ ผสมกับสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ดูกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์แปลกตาเมืองนี้เป็นเมืองที่มีสัญลักษณ์หรือคำขวัญประจำเมืองว่า “เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู” เพราะเมืองนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงอยู่ 7 หมู่บ้าน และมีหนองน้ำในเมือง 9 หนอง และประตูเมือง 12 ประตู จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู แต่ปัจจุบันประตูเมืองเหลือร่องรอยอยู่เพียง 2 ประตูเท่านั้นเอง จากนั้นนำท่านชมวัดพระชี้นิ้ว วัดมหาเมี๊ยะมุนีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า วัดจอมคำ(วัดเขิน) เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นริมหนองตุง (หนองน้ำเมืองเชียงตุง) วัดพระยืนที่ใหญ่ที่สุดในพม่า และต้นยางใหญ่ขนาด 10 คนโอบ ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี
14.00 น. นำคณะเดินทางต่อไปยังเมืองลา
17.00 น. ถึงเมืองลา นำคณะเข้าชมวัดมังกรทอง พิพิธภัณฑ์ปราบฝิ่น
18.00 น. เข้าที่พักที่ โรงแรมไดม่อนฮอล์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนทำธุรกิจส่วนตัว
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารหวงซึ เชิญท่านสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะพร้อมคณะนักดนตรีจากเมืองไทย เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง จากนั้น นำท่านท่องราตรีและชมแสงสีบรรยากาสที่น่าสัมผัสและเร้าใจ แล้วท่านจะรู้ว่าสวรรค์นี้นมีจริงที่เมืองลา
22.00 น. กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เมืองลา – เชียงรุ้ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหวงซึ เช่น ชา กาแฟ น้ำเต้าหู้ ปลา ท่องโก๋ยักษ์จิ้มนม ข้าวต้มร้อนๆ และโจ๊กฮ่องกง
08.00 น. นำคณะไปชมตลาดเช้าที่เมืองลา จะมีสัตว์ป่า เช่น หมี (ดีหมี) เก้ง เสือ งู สดๆ มาขาย พร้อมทั้งผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีราคาถูกมากมาจำหน่าย
09.00 น. ออกเดินทางไปยังด่านต้าหล้อ (มีรถโค้ชปรับอากาศจากจีนมารับที่โรงแรม) เพื่อทำพิธีผ่านแดนเข้าสู่เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งมีฉายาว่าเป็นเมืองแห่งรุ่งอรุณ ระยะทางจากเมืองลาไปยังเชียงรุ้ง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง
เที่ยง ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารคังเล่อเหยียน
บ่าย ออกเดินทางไปชมสวนม่านทิง ซึ่งมีต้นไม้นานาชนิด และต้นโพธิ์คู่ที่พระพี่นางเธอทรงปลูกไว้ อนุสาวรีย์โจวเอินหลาย จากนั้น นำท่านชมศูนย์วิจัยนกยูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวสิบสองปันนา วัดป่าเจ ซึ่งมีพระไทยประจำอยู่ หลังจากนั้นนำท่านชมโรงงานสมุนไพรของรัฐบาลจีน ทดสอบฝีมือการนวดฝ่าเท้าของนักศึกษาจีนที่มานวดให้ฟรี ท่านสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน เช่น บัวหิมะ และยารักษาโรคต่างๆ สรรพคุณดี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารหมิงเล่อเหยียน
20.00 น. นำท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ของเมืองพาราณสี ภาษาไทยหมายความว่าเมืองที่สวยงาม พิสดาร คำว่าเมืองพาราณาสีนี้มีประวัติความเป็นมานับพันปีแล้ว พบได้บ่อยในคำขับค่าวและเอกสารประวัติศาสตร์ของชนชาติไท ทางแคว้นสิบสองปันนาจึงได้ผลักดันเรืองนี้ขึ้นมาเป็นผลงานทางวัฒนธรรมประจำชาติ เมืองพาราณาสี ได้ใช้เงินลงทุน 13 ล้านหยวน เท่ากับเงินไทย 65 ล้านบาท เมืองพาราณาสี เป็นรายการแสดงที่มีลักษณะคงที่โดยมีการจัด แสง สี เสียง ฉาก การฟ้อนรำระดับ การกำกับ ทีมนักแสดง ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสูง จึงเป็นผลงานโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ประจำชนชาติท้องถิ่น รายการแสดงเรื่องเมืองพาราณาสีได้นำวิสัยทัศน์อันใหม่เอี่ยมมาให้ผู้ชมได้อิ่มตา ประทับใจ ด้วยการพิสูจน์รำที่สวยงาม ดนตรีไพเราะ แสงไฟและฉากที่เหมือนความฝัน รวมถึงชุดประจำชนชาติ ที่งดงามชวนชม จึงได้รับการตอบรับและคำชมเชยอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ทางบ.พี.ดีทัวร์ จึงมอบให้เป็นของขวัญ ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ชมฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ปกติราคาค่าเข้าชม 1 ท่าน คิดเป็นเงินหยวน 160 หยวน ถ้าเป็นเงินไทย 800 บาท ถ้าท่านมาสิบสองปันนา ท่านไม่ได้ดูการแสดงชุดนี้แล้วถือว่าท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา ให้ท่านเก็บภาพและความประทับใจไว้ตราบนานเท่านาน
   
วันที่สาม เชียงรุ้ง – กันหลันป้า
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังจากนั้น นำคณะนั่งรถโค้ชปรับอากาศไปชมศูนย์วิจัยลิง ซึ่งมีลิงนานาชนิด และมีลิงเผือกตัวเดียวในโลกที่หาดูได้ยาก นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวแม่น้ำโขงที่ยาวสุดสายตา นำท่านนั่งรถไฟฟ้า ชมวังเก่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และลิงเผือก ตามลำดับ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองกันหลันป้าหรือเมืองฮำในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้าน อยู่ภายในการจัดการเดียวกันเป็น “ไตเยียน” หรือหมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม ชมหมู่บ้านของชาวไตลื้อ ชมพิธีการแต่งงานของชาวไตลื้อที่หาดูได้ยาก และการแสดงเล่นน้ำสงกรานต์ที่เหมือนกับประเทศไทย
เที่ยง. รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารหอแดง
บ่าย เดินทางต่อไปยังสวนป่าเขตร้อน มีการแสดงของชาวเขาที่น้ำตกเก้ามังกร และข้ามสะพานลวดสลิงไปชมหมู่บ้านเผ่าอ้ายหนี่ จะมีพิธีประเพณีการแต่งงานให้ชมแล้วกลับลงมาชมการให้อาหารนกยูง ซึ่งบินลงมาจากเขาเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด เพื่อมากินอาหาร เมื่อกินอิ่มแล้วก็จะบินกลับไปที่เดิม
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารในโรงแรมกู๊ดชั่น (อาหารจีน) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ เชียงรุ้ง - เชียงแสน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เตรียมสัมภาระ
08.00 น. ทำพิธีการผ่านแดน เพื่อขึ้นเรือไปเชียงแสนสู่ประเทศไทย
12.00 น. อาหารบนเรือ ผ่านด่านกวนเหล่ย ผ่านน้ำยองต้นกำเนิด ของชาวไทใหญ่ถึงท่าเรือเชียงกก(ลาว) ชมความงามของป่าหินเจ็ดสี หาดทรายตระการตา ป่าไม้สมบูรณ์ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง
15.00 น. ถึงท่าเรือเชียงแสน โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
16.00 น. นำท่านออกจากท่าเรือเพื่อเดินทางสู่เชียงรายโดยรถบัสปรับอากาศ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถตู้ ปรับอากาศ
ค่าเรือปรับอากาศ
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า – จีน ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ค่าวีซ่าจีน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ