โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ท่องเที่ยวสัมผัสดินแดนวัฒนธรรมล้านนาใน 3 ประเทศ
แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา
3 วัน 2 คืน ( ไปรถ กลับรถ )

วันแรก ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา
07.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ เดินทางไปแม่สาย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP หลังคาสูง
08.00 น. ถึงแม่สายทำพิธีการผ่านแดน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ไปเมืองท่าขี้เหล็ก จากนั้น เดินทางต่อไปยังเชียงตุง ผ่านด่านป่ายาง แม่น้ำตาแจ่ว ด่านเมืองแพรก และหมู่บ้านปางควายซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเชียงตุง ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงตุง
เที่ยง รับประทานอาหารจีนยูนนาน ที่ร้านปานกะป่า หรือร้านโลกตา อาหารสะอาด อร่อย
13.00 น นำคณะเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง พม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่าห้าสิบวัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบอาณานิคมอังกฤษผสมกับสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ดูกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์แปลกตาเมืองนี้เป็นเมืองที่มีสัญลักษณ์หรือคำขวัญประจำเมืองว่า “เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู” เพราะเมืองนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงอยู่ 7 หมู่บ้าน มีหนองน้ำในเมือง 9 หนอง และประตูเมือง 12 ประตู แต่ปัจจุบันเหลือร่องรอยประตูเมืองอยู่เพียง 2 ประตูเท่านั้นเอง จากนั้น นำท่านชมวัดพระชี้นิ้ว (วัดพระยืน) ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า วัดมหาเมี๊ยะมุนีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า วัดจอมคำ (วัดเขิน) เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นริมหนองตุง (หนองน้ำเมืองเชียงตุง) และต้นยางยักษ์ขนาด 10 คนโอบ ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี
14.30 น. เดินทางจากเชียงตุง - เมืองลา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.
17.00 น ถึงเมืองลา นำท่านเข้าพัก โรงแรมไดม่อนฮอล์
18.00 น. เข้าที่พักที่โรงแรมไดม่อนฮอล์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนทำธุรกิจส่วนตัว
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารหวงซึ อาหารโต๊ะจีนมีดนตรีคาราโอเกะขับกล่อม ได้เวลาสมควร นำท่านท่องราตรี ลาสเวกัสแห่งเอเชียตอนใต้ หรือท่านสามารถไปเสี่ยงโชคได้ตามอัธยาศัย
21.00 น กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เมืองลา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุพเฟ่ต์ ที่ ภัตคาคารหวงซึ
08.00 น. คณะเดินทางไปชมตลาดเช้าเมืองลา เชิญท่านเลือกซื้อผลไม้นานาชนิด เนื้อสัตว์ป่าสดๆ เช่น หมี เก้ง กวาง และสัตว์ป่าเป็นๆ มาขายมากมาย
09.00 น. ออกเดินทางไปยังด่านต้าหล้อเพื่อไปชมเขตแดนและหลัก ก.ม.ที่ 218 ระหว่างเมืองลา - เชียงรุ้งพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก หลังนั้นนำท่านเที่ยวชมวัดมังกรทอง พิพิธภัณฑ์ปราบฝิ่น วัดพระนอน ที่สวยงามที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตคาคารลักกี้
บ่าย นำท่านเข้าชมโรงงานหยก ชมวิวของเมืองลา ที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
17.30 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารหวงซึ เชิญท่านสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ
   
วันที่สาม เมืองลา – เชียงตุง - แม่สาย
07.00 น.. รับประทานอาหารที่ภัตคาคารหวงซึ
08.00 น. นำท่านเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองลา พร้อมซื้อของกลับบ้าน เช่น ส้ม มะม่วง ผลไม้ตามฤดูกาล และสินค้าจากจีน
09.00 น. เดินทางไปยังเมืองเชียงตุง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงตุง ที่ร้านปานกะป่า หรือร้านโลกตา
บ่าย ออกเดินทางจากเชียงตุง – แม่สาย
16.30 น. เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก ผ่านสะพานมิตรภาพ พม่า – ไทย เข้าสู่แม่สาย โดยสวัสดิภาพ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
กรณีเด็ก ใช้สำเนาสูติบัตร 4 ใบ
  ที่สำคัญมากที่เมืองลา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ทางบริษัทจะมีบริการแลกเงินหยวนให้ท่าน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. หมวก หรือรองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า – จีน ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 100,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 100,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ