โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ย้อนรอยเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ
หลวงพระบาง - เวียงจันทร์ - วังเวียง
3 คืน 4 วัน ไปรถกลับรถ

          “เมืองหลวงพระบาง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ด้วยความดั้งเดิมในสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ดังนั้น ไม่ว่ากาลเวลาหรือการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางไม่เคยเปลี่ยนแปลง ชาวหลวงพระบางยังจกหรือหยิบข้าวเหนียวใส่บาตรพระได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวราวกับเป็นระบบอัตโนมัติ ตามสายเลือดที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ด้วยเหตุนี้ เมืองหลวงพระบาง อดีตราชอาณาจักรล้านช้างที่ยิ่งใหญ่จึงมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ขาดสาย แล้วท่านได้ไปสัมผัสหรือยัง………………”

วันแรก หนองคาย – เวียงจันทร์ - วังเวียง
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายข้ามแม่น้ำโขงสู่กำแพงนครเวียงจันทร์ นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ชมวัดพระแก้ว ที่ซึ่งอดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ชมวัดศรีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตย์งดงามแห่งหนึ่งของลาว จากนั้น สักการะพระธาตุหลวง พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน เลือกซื้อสินค้าอาทิ เครื่องเงินและผ้าทอที่ตลาดเช้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมแม่น้ำโขง จากนั้น เดินทางสู่วังเวียง เมืองที่มีธรรมชาติงดงาม อากาศเย็นสบายริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำสลับกับเนินทรายโดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง งดงามจนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
17.00 น. เข้าสู่ที่พักน้ำซองรีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่องราตรีเมืองปายแห่งลาว
   
วันที่สอง วังเวียง – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดหมากโม – วัดวิชุน - วัดพระบาทใต้
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางสู่หลวงพระบาง ตลอดเส้นทางชมทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ อาทิ ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทยลื้อ ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง แวะพักบ้านกิ่งประจำบนยอดภูเบี้ยซึ่งเป็นจุดชมวิวบนภูเขาสูงก่อนถึงเมืองหลวงพระบาง
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ชมวัดหมากโมและวัดวิชุน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านสัมผัสทัศนียภาพอันแม่น้ำโขงยามอาทิตย์อัสดงที่วัดพระบาทใต้
17.00 น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรมมโนลัก รับประทานอาหารเย็น
   
วันที่สาม ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวงซี – บ้านผานม – พระธาตุภูสี - ตลาดมืด
05.30 น. ตื่นเช้าทำบุญ – ตักบาตร (ข้าวเหนียว) พระสงฆ์เดินเรียงแถวตามถนนเป็นร้อยๆ รูป สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา วัฒนธรรมของชาวล้านช้าง เที่ยวชมตลาดเช้าของชาวพื้นเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขง จากนั้น เดินทางกลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงที่ประกอบอาชีพทอผ้าและต้มเหล้าจากข้าวเหนียว จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำบนผาริมแม่น้ำโขง เคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาค แต่ปัจจุบันมีแต่พระพุทธรูปไม้นับพันองค์ เดินทางกลับตัวเมืองหลวงพระบางเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน นำคณะชมพระราชวังหลวง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ และเป็นที่ประดิษฐาน ”พระบาง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง จากนั้น พาชมหัตถกรรมพื้นบ้านที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อที่มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม นำท่านสักการะพระธาตุภูสี ที่ตั้งอยู่บนเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีบันไดสูงถึง 325 ขั้น ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ตลอดเส้นทางอบอวลไปด้วยดอกจำปาลาวหลากสี เป็นจุดชมเมืองและชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามมาก หลังรับประทานอาหารเย็น ให้อิสระท่านในการเดินเที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมืด เชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากและเป็นที่ระลึก
   
วันที่สี่ หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทร์ – หนองคาย
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางตามทางหลวงหมายเลขที่ 13 ที่มีทิวเขาสลับซับซ้อนและยังคงเป็นธรรมชาติอันสวยงามให้ท่านได้สัมผัส บริการอาหารกลางวัน ณ วังเวียง เดินทางต่อสู่เวียงจันทร์ แวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
17.30 น. เดินทางถึงจังหวัดหนองคาย กลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ