โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
เชียงราย-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-ตองจี-ทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนม่าร์
4 วัน 3 คืน (ไปรถ กลับรถ)

วันแรก เชียงราย - ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่อำเภอแม่สายโดยรถตู้ปรับอากาศ ของบริษัทพี ดี ทัวร์เชียงราย
โดยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดนไทย พม่า ให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้าที่ท่าขี้เหล็ก ออกเดินทางจากท่าขี้เหล็ก สู้เมืองเชียงตุง ผ่านเมืองท่าเดื่อถึงเมืองแพรก หรือเมืองพยากค์ มีทางแยกไปเมืองยอง เมืองหลวย ซึ่งสามารถเข้าไประเทศจีนได้อีกทางหนึ่ง จากนั้นเดินทางต่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงามถึงหมู่บ้านปางควาย ก่อนลงเขาสู่ที่ราบเมืองเชียงตุง ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีภูเข้าล้อมรอบ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ โดยรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 165 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
13.00 น นำท่านเที่ยวชม นมัสการ วัดมหาเมี๊ยะมุนี, วัดจอมคำ, วัดจอมมน, วัดจอมศักดิ์, วัด จอมทอง และต้นยางยักษ์อายุกว่า 250 ปี สัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง
16.00 น. นำท่านชมพระอาทิตย์อัสดงที่หนองตุง ใจกลางเมือง ได้เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู้ที่พักโรงแรมเชียงตุงใหม่ หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัยยามราตรี
   
วันที่สอง เชียงตุง - เฮโฮ - ตองจี
06.00 น. ตื่นเช้าออกมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ พร้อมชมตลาดเช้าและวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงตุง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า และให้ท่านเก็บสัมภาระ
09.00 น. นำท่านเดินทางสู้วัดยางลอ ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จมาทำบุญที่นี่ นมัสการพระยืนที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
14.20 น. เดินทางสู้เมืองเฮโฮ โดยสายการบินย่างกุ้ง แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK728
16.00 น. เดินทางถึงเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านนสู้ทะเลสาบอินเล ระยะทาง 17 กม. เดินทางถึงทะเลสาบอินเล นำท่านล่องเรือเพื่อเดินทางสู้ที่พัก ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยงามที่ทะเลสาบอินเล และชมแปลงผักลอยน้ำของชาวอินเล ทะเลสาบแห่งนี้มีขนาด 158 ตารางกิโลเมตร
18.00 น. เดินทางถึงที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม ตองจี - ทะเลสาบอินเล
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านชมตลาดนัด 5 วัน (ตลาดเหยาหม่า) ซึ่งเป็นตลาดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่นี่ และชมความเป็นอยู่ของชาวทะเลสาบอินเล นำท่านชมวัดพองดอลู สร้างในศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ (พระบัวเข็ม) ที่ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) แรกเริ่มมีขนาดความสูง 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันมีการปิดทองกันมากทำให้พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่ทะเลสาบอินเล จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่
เที่ยง. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
13.00 น. นำท่านชมหมู่บ้านทอผ้าอินปอขม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เอาผักตบชวามาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวัดแมวกระโดด ที่มีอายุกว่า 200 ปี เป็นวัดที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์มาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู้เมืองตองจี โดยรถตู้ปรับอากาศ เมืองตองจี เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน เมืองนี้ตั้งอยู่บนภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต เป็นเมืองที่สามารถชมทิวทัศน์ ของทะเลสาบอินเลได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านสู้โรงแรม Aye Thar yar Glof Resort หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ ตองจี - ท่าขี้เหล็ก - เชียงราย
07.00 น.. รับประทานอาหารที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านชมตลาดสดเมืองเชียงรุ้ง สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่ค้าขายอย่างเรียบง่าย หาซื้อผัก ผลไม้สด ในราคาแสนถูก รับรองว่าน่าซื้อไปหมด
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารฮ่าวเหยินเหยียน (ภัตตาคารมิตรภาพ)
บ่าย ออกเดินทางไปยังเมืองลา ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.
16.00 น. ถึงด่านต้าหล้อ ทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปยังฝั่งพม่า เช็คอินท์เข้าโรงแรมไดม่อนฮอล์ พักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารหวงซึ สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย
   
วันที่ห้า เมืองลา – เชียงตุง – แม่สาย
06.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เมืองเฮโฮ นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินตองจี
12.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ HK 728
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กลับสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
 

1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
ฯลฯ

   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 10 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
ฯลฯ
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
ฯลฯ
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ