โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง - กรุงเทพฯ
4 วัน 3 คืน ( ไปเครื่อง กลับเครื่อง )

วันแรก  
เช้า พร้อมกันที่สนามบิน โดยสายการบิน ...
บ่าย รถรอรับที่สนามบิน นำท่านไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองสิบสองปันนา จากนั้นข้ามแม่น้ำโขง ชมพระราชวังสิบสองปันนา และสวนลิงเผือกซึ่งมีอยู่ตัวเดียวในโลก
17.00 น. นำคณะเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมซันซี หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
19.30 น. นำคณะไปชมการแสดงนาฎศิลป์ของเมืองพารานาสีที่สวยงามมากและหาดูได้ยาก แต่ละฉากการแสดงท่านจะต้องประทับใจไปอีกนาน ปกติแล้วท่านจะต้องเสียเงินเอง เฉพาะค่าดู 160 หยวน เท่ากับเงินไทย 800 บาท แต่ทางบริษัท พี.ดี.ทัวร์ อภินันทนาการให้ท่านฟรีโดยไม่คิดมูลค่า
22.00 น. กลับที่พักโรงแรมพร้อมความประทับใจ
   
วันที่สอง  
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางไปหมู่บ้านกาลันป้า ชมหมู่บ้านไทลื้อที่สมเด็จพระพี่นางเคยเสด็จ ชมพิธีการแต่งงานของหนุ่มสาวไทลื้อ แต่ห้ามท่านเข้าร่วมพิธีการแต่งงานโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องเสียเงิน 100 หยวน คิดเป็นเงินไทย 500 บาท โดยปริยาย
12.00 น.. คณะไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารบ้านหลังคาแดง
13.00 น. ชมสวนม่านทิง ชมอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระพี่นางเธอปลูกเมื่อ 2528 สวนนกยูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสิบสองปันนา วัดหลวงสิบสองปันนา เจ้าอาวาสตำแหน่งสังฆราชพูดไทยได้
16.30 น. เดินทางกลับโรงแรมทำธุรกิจส่วนตัว
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
20.00 น. พาคณะไปเที่ยวศูนย์การค้าซื้อของฝาก ท่องราตรีของเมืองสิบสองปันนาตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม  
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม
08.30 น. ชมสวนป่าดึกดำบรรพ์ ชมนกยูงที่ฉลาดและแสนรู้นับรอยตัวที่จะบินออกมากินอาหารที่สนามหญ้า เมื่อได้ยินเสียงนกหวีด หลังจากนั้นนำท่านลงมาชมการแสดงละครสัตว์ต่าง ๆ เช่น เสือ สิงโต หมีแสนรู้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคัวเล่อเอี๋ยน
13.00 น. ชมโรงงานหยก พิพิธภัณฑ์ฝิ่น และพระพุทธรูปนอน หลังจากนั้นนำท่านไปพิสูจน์ฝีมือการนวดฝ่าเท้าของนักศึกษาจีนที่มานวดให้ฟรี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารหมิงเล่อเอี๋ยน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่  
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านชมตลาดสดเมืองเชียงรุ้ง สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่ค้าขายอย่างเรียบง่าย หาซื้อผัก ผลไม้สด ในราคาแสนถูก รับรองว่าน่าซื้อไปหมด จากนั้นให้อิสระท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าจากห้งสรรพสินค้าชั้นนำกันอย่างจุใจ เป็นของฝากทางบ้าน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ให้อิสระท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้า จากห้องสรรพสินค้าชั้นนำกันอย่างจุใจ เป็นของ ฝากทางบ้าน และเก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
12.00 น. เดินทางไปสนามบิน เพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำอันประทับใจ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
ตั๋วเครื่องบิน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า – จีน ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ค่าวีซ่า พม่า - จีน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ