โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - เชียงใหม่
4 วัน 3 คืน ( ไปเครื่อง กลับเครื่อง )

วันแรก  เชียงราย – เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง
08.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ จ.เชียงราย เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่
11.30 น. ถึงจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. นำคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เคาเตอร์ที่ 13 เช็คอินสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ 1 (ETA:1505) เพื่อเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
15.30 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กรุณาแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน พร้อมมูลค่าของทรัพย์สินส่วนตัวที่นำเข้าประเทศพม่า เช่น กล้องวีดีโอ เครื่องประดับที่ทำจากทองคำและอัญมณีต่างๆ ก่อนเดินทางออกจากสนามบิน จากนั้น นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “SINGUTTARA” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้ง มีรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ ศิลปะแบบเมียนมาร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร มีความยาวโดยรอบประมาณ 473 เมตร หุ้มด้วยแผ่นทองคำ 8,688 แผ่น น้ำหนักรวมกว่า ? ตัน ส่วนยอดเป็นฉัตร “สุวรรณโลกา” สูง 56 เซนติเมตร ประดับด้วยเพชร 4,351 เม็ดรวม 1,800 กะรัต บนยอดสุดเป็นเพชรขนาดใหญ่ 76 กะรัต ถัดลงมาคือ “ธงทองคำ” น้ำหนัก 416 กิโลกรัม ตัวองค์พระมหาเจดีย์มีอัญมณีประดับรวมทั้งสิ้น 83,850 เม็ด มีระฆังทองคำใบเล็กประดับ 4,016 ใบ รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกประมาณ 100 องค์ มีซุ้มประตู 4 ด้าน นับเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่างพม่าที่งดงามหาที่เปรียบมิได้ สันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคพุทธศตวรรษต้นๆ และเชื่อกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น พระมหาเจดีย์นี้ยังคงฐานะของพุทธสถานอันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวเมียนมาร์ ซึ่งไม่เคยว่างเว้นจากผู้มา สักการะ ประกอบกิริยาบุญมานานนับพันปี ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็นจนทำให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ จากนั้น ให้ท่านได้มีโอกาสซื้อของที่ระลึกบริเวณทางขึ้นลงระหว่างที่จอดรถกับองค์พระมหาเจดีย์ตามอัธยาศัย ซึ่งจะมีพระพุทธรูปทำด้วยไม้หรือหินอ่อนแกะสลัก พระอุปคุต และปราสาท ตลอดทั้งเครื่องบูชาพระพุทธนานาชนิดตามแบบฉบับของชาวพม่า
19.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
20.30 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรม NIKKO หรือโรงแรม TRAD
   
วันที่สอง  
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารที่ชั้น 1 เรียบร้อยแล้วเก็บสัมภาระเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
(กรุณาจัดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าเล็ก สำหรับค้างคืนบนพระธาตุอินทร์แขวน กระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ที่รถบัส ไม่ได้นำขึ้นไปบนพระธาตุด้วย)
18.00 น.. เดินทางสู่จัคติโย (พระธาตุอินทร์แขวน) ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง นมัสการพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งในสถานที่ที่ผู้มาเยือนพม่าต้องมาสัมผัส อัศจรรย์ใจกับก้อนหินทองคำขนาดใหญ่บนปลายเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับกุ้งอบตัวใหญ่สูตรพม่า ลองชิมอาหารพม่านานาชนิดที่หอมกรุ่นไปด้วยเครื่องเทศ จากนั้นนำท่านสู่พระธาตุอินทร์แขวน
13.30 น. เดินทางถึงคินปุ้นแคมป์ การเดินทางขึ้นภูเขาช่วงนี้ต้องใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะ ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที แล้วเดินทางต่อไปยังเขายะติต่อง การเดินทางช่วงนี้อาจใช้เสลี่ยงเป็นพาหนะหรือเดินเท้าตามอัธยาศัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
17.00 น. นำคณะเข้าเช็คอินที่โรงแรม Gloden Rock หรือเทียบเท่า เชิญท่านชมความงามเจดีย์มากมายที่เรียงรายอยู่รอบภูเขา ดื่มด่ำกับบรรยากาศบนยอดเขาที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ พร้อมให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตรึงไว้มิรู้ลืม
18.30 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนในรุ่งเช้า
   
วันที่สาม  
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมอากาศแสนบริสุทธิ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น. เดินทางไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดูความอัศจรรย์ของก้อนหินขนาดใหญ่ ให้ท่านอิ่มตากับการได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ อิ่มใจกับการสร้างบุญกุศล เชิญนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย การใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดอาหารจำหน่ายในบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ชมความงามของพระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุอินทร์แขวน พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา คุ้มค่ากับความตั้งใจในการเดินทางของท่าน
10.00 น. คณะเดินทางกลับที่พัก เช็คเอาท์ก่อนออกเดินทางสู่เมืองปาโก ที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณของชาวมอญที่เก่าแก่ที่สุดในอดีตี
เที่ยง รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมพระเจดีย์ชเวมอว์ดอร์ พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระเจดีย์สมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากองบูรพกษัตริย์มอญ พม่า และไทยคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยาได้เคยทรงมานมัสการพระธาตุมุเตานี้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง และพระนอนชเวตาเลียง
14.00 น. เดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง
18.00 น. เข้าพักที่โรงแรม………………. และรับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระ นมัสการ ณ จุดอธิฐานศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระประจำวันพระพุทธไสยาสน์ชเวต้าละยอง อายุกว่า1,000 ปี หลังจากนั้นให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่ตลาดโป๊ะโยค หรือ สก็อตมาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า พบความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงดงามจากนั้นเชิญท่านสมาชิกเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ทางทะเลราคาถูกเป็นของฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
12.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมไปยังสนามบิน ทำพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับเรื่องแลกเงินและตรวจสินค้าต่างๆ ที่ท่านนำออกนอกประเทศพม่า จากนั้นเดินทางกลับสู่เชียงใหม่พร้อมความประทับใจ
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
ตั๋วเครื่องบิน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
ค่าวีซ่า พม่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ