โปรแกรมทัวร์คาราวาน

คาราวาน "มิตรภาพสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง"

เชียงราย - ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง - เมืองลา - จิ่งหง - ซือเหมา - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง
8 คืน 9 วัน

วันแรก  เชียงราย – แม่สาย – เชียงตุง – เมืองลา ระยะทางประมาณ 300 ก.ม.
06.00 น. คณะคาราวานพร้อมกัน ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย และ สักการะพ่อขุนฯ ก่อนออกเดินทาง
07.00 น. ออกเดินทางสู่ชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
08.00 น. ถึงอำเภอแม่สายทำพิธีการผ่านแดนระหว่างสะพาน มิตรภาพไทย - พม่า
09.00น. เดินทางจากท่าขี้เหล็กไปเชียงตุงผ่านด่านป่ายาง ด่านหงปัง เมืองท่าเดื่อ ถึงเมืองแพรก เปลี่ยนอิริยาบทและทำธุระส่วนตัว
11.00 น. คณะคาราวานเดินทางไปเชียงตุง ผ่านหมู่บ้านยางคะ บ้านปางควาย ทางขึ้นเขายาว 5 ก.ม. ( ปิดแอร์ด้วย )
ถึงเชียงตุงเป็นที่ราบ แวะชมต้นยางยักษ์ 10 คนโอบ อายุ 250 ปี ชมพระชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุด ขับรถชมหนองตุง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเชียงตุง พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. ทานอาหารกลางวันเมืองเชียงตุง ( ภัตตาคารปานกะป่า)
13.00 น. คณะเดินทางจากเชียงตุง–เมืองลาใช้เวลาในการขับรถ 2 ชม. ถนนอัดยางแน่น คดเคี้ยวไม่มีไหล่ทาง ระยะทางจากเชียงตุง – เมืองลา 56 ไมล์ = 90 ก.ม. ขับรถด้วยความระมัดระวัง จะมีฝูงโค กระบือ และหมู อยู่กลางถนนตลอดเส้นทาง
16.00 น. ถึงเมืองลา ปั๊มน้ำมัน ปตท. จะอยู่ขวามือ กรุณาเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วย
17.00 น. เดินทางถึงเมืองลา เขตปกครองพิเศษติดชายแดนจีน นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมไดมอนด์
พักผ่อนและกรุณาเช็ครถ
18.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคารหวงซึ หลังอาหาร นำท่านขับรถไปชมแสงสีของ เมืองลา หรือท่านสามารถไปเสี่ยงโชคที่บ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เมืองลา –ท่าล้อ –จิ่งหง ( สิบสองปันนา ) – ซือเหมา ระยะทางประมาณ 296 กม.
06.00 น. . อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นเตรียมความพร้อมออกเดินทางสู่ประเทศจีน
07.00 น. เดินทางสู่ชายแดนเมียนมาร์/จีน ที่ด่านท่าล้อ ตรวจพิธีการผ่านแดน คณะคาราวานออกเดิน ทางไปยังท่าล้อ – เมืองไฮ 60 ก.ม. ( ถนนเกรด B ) เมืองไฮ – จิ่งหง 55 ก.ม. ( ถนนเกรด A ซุปเปอร์ไฮเวย์ ) ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจิ่งหง
บ่าย คณะเดินทางต่อไปยังเมืองซือเหมาผ่านสวนป่า 8 ก.ม.– เมืองยาง 17 ก.ม. ( ถนนเกรด A ) ถึงต้าตู้กาง (46 ก.ม.) ฟูเหวิน (40 ก.ม.) ซือเหมา (49 กม.) ถนนเกรด B ตลอดทาง ถึงเมืองซือเหมา เที่ยวชมเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในมลฑลยูนนาน และชมตัวเมืองร้านค้าต่างๆ ในซือเหมา
เย็น ทานอาหาร ณ ภัตตาคารซือเหมา พักโรงแรมจินฟุ่ง หรือเทียบเท่า
   
วันที่สาม  ซือเหมา – คุนหมิง ระยะทางประมาณ 535 ก.ม.
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง
08.00 น. คณะเดินทางต่อไปยังเมืองผูเอ๋อ ( 49 ก.ม.) – เมืองเมอะเจียง ( 152 ก.ม. ) เหยีนเจียง (40 ก.ม.) ชมสะพานเตาหม้อที่สูงที่สุดในโลกู้
12.00 น. รับประทานอาหารปลาสดถุงหลอที่ลือชื่อของจีน
บ่าย เดินทางต่อไปยังเอ๋อซาน (30 ก.ม.) – ยิชี (70 ก.ม.) – เติ้ลเจียง (70 ก.ม.) ชมทะเลสาบ ที่สวยงาม ถึงเมืองคุนหมิง ( 30 ก.ม. ) (เติมน้ำมัน)
เย็น ทานอาหารที่ภัตตาคารคุนหมิง พักที่โรงแรมคุนหมิง หรือเทียบเท่า
   
วันที่สี่ คุนหมิง - ฉู่ฉง - ต้าลี่ ระยะทางประมาณ 450 ก.ม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. คณะคาราวานออกเดินทางสู่มืองฉู่ฉง ( 240 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองฉู่ฉง
13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังเมืองต้าลี่ ( 210 ก.ม.)
16.00 น. ถึงเมืองต้าลี่ เที่ยวชมเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หมู่บ้านไอ่หนี่ ชิมชา สามจอก เที่ยวเมืองโบราณ
อันเก่าซึ่งถูกขนานนามว่า “เมืองฝรั่ง” ซึ่งมีผลิตภันต์หินอ่อนนานาชนิดไว้จำหน่าย
เย็น ทานอาหารภัตตาคารต้าลี่ พักที่โรงแรมหมั่นวัน หรือหลานหลิงเหยียน ตามอัธยาศัย
   
วันที่ห้า ต้าลี่ - ลี่เจียง ระยะทางประมาณ 140 ก.ม.
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะนั่งเรือชมทะเลสาปหู่ไห่ – เจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์ขาวสามองค์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารยี่หลง หรือเทียบเท่า
13.00 น. คณะคาราวานออกเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง (140 ก.ม.) ถนนเกรด B เที่ยวชมภูเขาเซี๊ยะซัน ขี่ม้าและนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม (หากท่านอยากขึ้นภูเขาสูงสุด ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุต ต้องเช่าถังออกซิเจน และเสื้อกันหนาวโดยเฉพาะ ราคา 177 หยวน )
*** ถ้าร่างกายของท่านไม่สมบูรณ์ห้ามขึ้นโดยเด็ดขาด***
เย็น ทานอาหารที่ภัตตาคาร และพักโรงแรมกู่อิ๋งปิง หรือ เทียบเท่า
   
วันที่หก ลี่เจียง
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางชมภูเขามังกรหิมะ แม่น้ำใส ทุ่งหญ้าธรรมชาติกานไห่ พญามังกร สวนเทพเจ้าตุงเป่า นั่งรถรางชมที่ศักดิ์สิทธิ์มังกรหยก
12.00 น. อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชมแม่ขาว เมืองเก่าลี่เจียง และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารที่ภัตตาคารลี่เจียง และกลับเข้าที่พัก อิสระ
   
วันที่เจ็ด ลี่เจียง - ต้าลี่ – คุนหมิง ระยะทางประมาณ 620 ก.ม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไป - ต้าลี่ ( ระยะทาง 140 ก.ม.) – เมืองฉู่ฉง (240 ก.ม.)
เที่ยง รับประทานอาหารที่เมืองฉู่ฉง
บ่าย เดินทางต่อไปยังคุนหมิง (210 ก.ม.)
เย็น ถึงคุนหมิง เช็คอินเข้าโรงแรมคุนหมิง หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร เส้นหมี่ข้ามสะพาน
   
วันที่แปด คุนหมิง – สิบสองปันนา ระยะทางประมาณ 752 ก.ม.
06.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม
07.00 น. คณะคาราวานออกเดินทางไปเมืองสิบสองปันนา
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่เมืองเหยียนเจียง
13.00 น. เดินทางไปยังสิบสองปันนา
เย็น เข้าเช็คอินที่โรงแรมอิ๋งทุง รับประทานอาหารที่ภัตตาคารอิ๋งทุง อิสระ
   
วันที่เก้า สิบสองปันนา – เมืองลา – เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก - แม่สาย ระยะทางประมาณ 380 ก.ม.
06.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม
07.00 น. คณะคาราวานเดินทางไปยังชายแดนจีน/พม่า (ด่านท่าล้อ) ทำพิธีการเข้าสู่เมืองลา เสร็จแล้วเดินทางต่อ
ไปเชียงตุง
12.00 น. รับประทานกลางวันที่ภัตตาคารเบสช้อย (เชียงตุง)
14.00 น. คณะคาราวานเดินทางไปยังท่าขี้เหล็ก ผ่านพิธีการการผ่านแดนถึงแม่สายโดยสวัสดิภาพ เป็นอันเสร็จ สิ้นการเดินทางในครั้งนี้พร้อมเก็บความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
   
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ เบอร์โทรหลังรูปทุกใบ
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทาง 20 วัน เพื่อทำวีซ่าจีน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารต้องยื่นก่อน 20 วัน
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทางด้วย
สำเนาทะเบียนรถยนต์ พร้อมตัวจริงมาในวันเดินทาง หากติดไฟแนนซ์ กรุณานำหนังสือมอบอำนาจมาด้วย ลอกเลขเครื่อง เลขตัวถังใส่กระดาษกาว ติดลงบนพลาสติก จำนวน 2 ชุด
  ที่สำคัญมากที่สิบสองปันนา เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น ฉะนั้นทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวน ต่อ 5.5 บาทแลกคืนในอัตราเดียวกัน
   
  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
  1. กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ Memory Card
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เครื่องคิดเลข
4. รองเท้าสวมใส่สบาย
5. เสื้อเจ็คเก็ตแขนยาว
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  1. ค่าที่พักทุกแห่ง (โรงแรม)
2. ค่าทำบัตรใบขับขี่ชั่วคราวต่างประเทศ
3. ค่าวีซ่าพม่า จีน
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
5. วิทยุติดต่อสื่อสารระหว่างรถแต่ละคัน (ให้ยืม)
7. ค่าป้ายรถยนต์ต่างประเทศ
8. ค่ามัคคุเทศก์ ไทย พม่า จีน
9. ค่าอาหารตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันชีวิต
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าประกันภัยรถยนต์
ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ