โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ฮ่องกง - เวินเจิ้น - เมืองจำลอง - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมโชว์อลังการที่หมู่บ้าน

วันแรก กรุงเทพ ฮ่องกง - เซินเจิ้น
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ของสายการบินเอมิเรสต์ เพื่อตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
13.20 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสารการบินเอมิเรสต์ที่เที่ยวบิน EK 384
15.20 น. ถึงสนามบิน Chek Lap Kok ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆผ่านการตรวจสอบเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่
เมือง เซินเจิ้น เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเรือซึ่งท่าเรืออยู่ภายในบริเวณสนามบิน
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม (พักที่ KINDLION HOTEL หรือเทียบเท่า)
   
วันที่สอง  เซินเจิ้น- ฮ่องกง – ช้อปปิ้งหลอหวู่ –เมืองจำลอง –หมุ่บ้านวัฒนธรรม – ชมโชว์ 2
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านชม เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเมือง
เศรษฐกิจพิเศษของจีน จึงได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตลอดจนการสร้าง
ตึกสวยงาม เช่นเดียวกับที่ฮ่องกง จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ หลอหวู่
Lowu Center อิสระกับการช้อปปิ้ง สินค้าเลียนแบบยี่ห้อดัง เช่น กระเป๋าหลุยส์
ชาแนล กุ๊ชชี่ นาฬิกาโรเล็กซ์ ฮอยเออร์ สินค้าพื้นเมืองและสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ
ราคาถูกอย่างไม่เชื่อ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเมืองจำลอง ซึ่งจำลองสิ่งสำคัญๆของประเทศจีน เช่น กำแพงเมืองจีน
ป่าหิน หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นต้น และนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งจำลอง
ความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีนเผ่าต่างๆในสมัยโบราณ จาก
นั้นนำท่านชมการแสดงแสง สี เสียง ซึ่งแสดงโดยนักแสดงชาวจีนจากเผ่าต่างๆรวม
ทั้งการแสดงกายกรรมจีนที่สวยงาม ลีลาอ่อนช้อยผสมกับความตื่นเต้น
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม แรม (พักที่ KINDLION HOTEL หรือเทียบเท่า)
   
วันที่สาม เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วิคทอเรีย – รีพัลส์เบอ์ – เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง ชมความงาม
ของเกาะฮ่องกงที่เขา วิคทอเรีย Victoria Hotel ท่านจะได้ชมตึกสูงระฟ้าที่สร้างตาม
หลักฮวงจุ้ยของจีนเช่น ตึกฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงค์และแบงค์ออฟไชน่า ที่มีตำนานเล่า
ขานตราบจนทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกสวยงามจาก
โรงงานในราคาถูกพร้อมใบรับประกัน จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและเทพ
เจ้าไฉ่ชิ่งเอี้ยสะพานต่ออายุที่ Repulse Bay เพื่อความเป็นสิริมงคง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ โอเชี่ยนปาร์ค Ocean Park สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
อาคเนย์ ที่สูงถึง 72 เมตร ชมการแสดงของปลาโลมาที่แสนน่ารัก นำชมสวนสมุทร
ศาสตร์ชมปลาทะเลมากมาย แล้วเดินทางกลับโดยบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในเอเชีย
วอเตอร์เวิร์ลต์ Water World สวนน้ำขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการตลอดฤดูร้อน จาก
นั้นนำท่านสู่ถนนนาธาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ดิวตี้ฟรี สินค้าปลอด
ภาษี ที่โอเชียนเทอร์มินอล
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
22.15 น. ฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 ของสายการบินอาหรับเอมิเรสต์
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  - ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินเอมิเรสต์
- ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) / - ค่าอาหารตามรายการระบุ
- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 200,000 บาท
- ค่าเข้าชมเมืองจำลอง และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าภาษีสนามบิน
- ค่ากระเช้าไฟฟ้าและค่าเข้าชมโอเชี่ยนปาร์ค
- ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
   
  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าหนังสือเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มที่สั่งพิเศษ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% / - ค่าทิปพนักงานขับรถ
และไกด์ท้องถิ่น
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ