โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - พระใหญ่วัดโป่หลิน (เกาะลันตา)
4 วัน 3 คืน
วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
10.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านเค้าเตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 9 เค้าเตอร์เช็คอินที่ S
13.10 น. เดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 422 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง อาหารบริการบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม
17.00 น. ถึงท่าอากาศยานเช็คแลบก๊กแห่งใหม่ในเอเชีย ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้าน
ด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่าน
สะพานแขวนชิงเหมา (Tsing Ma bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่
สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับ
โลก นอร์แมน ฟอตเตอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองเซินเจิ้น” โดยทางรถไฟอันทัน
สมัย ชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดสองข้างทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จนถึงเมือง
เซินเจิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก Best western Hotel หรือเทียบเท่า
   
วันที่สอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – Window Of The Word
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบ
ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อ “ย่านหลอหวู่” สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชิมใบชา “หยางกุ้ยเฟย” อันขึ้นชื่อของ
เซินเจิ้นพร้อมเลือกซื้อไปดื่มบำรุงสุขภาพ จากนั้นนำท่านเดินทางชมตังเมืองเซินเจิ้น เมือง
เศรษฐกิจพิเศษทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีความเจริญใกล้เคียงกับฮ่องกง แล้วนำท่านสู่เมือง
จำลอง Window Of The Word ชมการจำลองสถานที่สำคัญๆจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่
พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านกลับที่พัก Best western Hotel หรือเทียบเท่า
   
วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง (เข้าดีสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท)
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดพระใหญ่โป่หลิน ซึ่งขาไปนั้นจะนำท่าน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่วัดโป่หลินเพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะลันตา จะทำให้ท่าน
ประทับใจในบรรยากาศที่แสนวิเศษนี้มิรู้ลืม พระใหญ่วัดโป่หลินนี้เป็นพระพุทธรูปสำริดกลาง
แจ้งในอิริยาบถนั่งที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่บนที่ราบงองปิง ท่ามกลางทัศนียภาพแห่ง
ขุนเขาตระการตาบนเกาะลันตา และเมื่อเดินทางถึงพระใหญ่แล้วนำท่านอิสระในการนมัสการ
พระใหญ่ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดเพื่อที่จะให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันแบบอาหารเจ
เที่ยง รับประทานอาหารที่วัด (ถ้าเข้าดิสนีย์แลนด์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวน
สนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ล่าสุดที่รอคอยมอบประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์แก่ผู้เข้าชม ไม่
ว่าจะเป็นละครเวทีสไตล์บรอดเวย์โชว์ดังต่างๆของดิสนีย์ ดอกไม้ไฟสุดตระการตา จาถึงพาเหรด
สำหรับทุกสมาชิกของครอบครัว และเมื่อเข้าไปภายในดิสนีย์แลนด์ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอัน
น่ารื่นรมย์ผ่านแดนมหัศจรรย์ 3 แห่ง ได้แก่ ถนนเมนสตรีทของอเมริกา และโรงแรมสไตล์
ดิสนีย์แลนด์อีก 2 แห่ง ส่วนด้านเครื่องเล่นต่างๆฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น
ท่านจะได้พบเครื่องเล่นหลากหลายอย่างที่ไม่ซ้ำกับดิสนีย์แลนด์อื่นๆทั่วโลก ภายในมีการจัดแบ่ง
เป็นโซนต่างๆ เช่นแฟนตาซีแลนด์ แอดเวนเจอร์แลนด์ ทูมอโรว์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกชมและ
เล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่มีคำว่าเบื่อเริ่มต้นตื่นตาตื่นใจในโซน TOMORROWLAND
สนุกสุดเหวี่ยง กับ SPACE MOUNTAIN ไปกับยานความเร็วสูงที่พาท่านแล่นไปในอวกาศอัน
มืดมิดมีแต่แสงของดวงดาวนับพันดวงเป็นฉากหลัง ชมภาพยนตร์ 3 มิติภายในโรงภาพยนตร์
MICRO ADVENTURE เหมือนกับการเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริงและเครื่องเล่นล่าสุด
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS สนุกสนานต่อกับการผจญภัยบนรถไฟ BIG
THUNDER MOUNTAN และสนุกกับเครื่องเล่น SPLASH MOUNTAN ฯลฯ สนุกกับเครื่อง
เล่นในดิสนีย์แลนด์ต่อตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมายได้เวลานัดหมาย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างโรงแรม YMCA (TOWER WING ) HOTEL หรือเทียบเท่าใจ
กลางย่านช้อปปิ้งอิสระ ช้อปปิ้งรอบดึก บริเวณ Temple Stree หรือ เลดี้ส์ มาร์เก็ต
(Ladies’maket) บนถนน Tung Choi ที่มีของขายหลากหลาย ตั้งแต่เสื้อผ้าทั้งหญิงและชายใน
ราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีซีดี นาฬิกาสวยๆ รองเท้า กระเป๋า แบบใหม่ๆเป็นต้น
   
วันที่สี่ ฮ่องกง – วิคตอเรียพีด – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ
ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนำท่านลอด
อุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่
วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือ
ไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้ว
นำท่านสู่รีพัลเบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษา
การณ์อ่าว อ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคืออีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และ
เทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อ
ความสุข เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้
มีเทพแห่งวาสนา เทพเจ้าแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และ
อธิฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ
ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำท่านชมโรงงานที่มีชื่อ
เสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นอิสระในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่ง
ช้อปอปปิ้งย่านถนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียง
จากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง
กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK& SPENSOR,TOY’RUS,GIORDANO,ARMAN,
FERAGAMO,BALLY,G2000 เป็นต้น จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดิน
ทางกลับ (อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้เต็มที่) จนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลานัด
หมาย นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก
18.05 น. เดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 423 นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
อาหารบริการบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม
20.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ ชั้นทัศนาจร
- ค่ารถรับส่งตามรายการ
- ค่าห้องพัก สอง – สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
- ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 49
- ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ค่าขนปกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ (ผู้โดยสารเดินทางอย่างน้อย 15 ท่านขึ้นไป)
- ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 700 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คำนวณจากค่าบริการ)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ 10 เหรียญ /วัน / คน
- ค่าตั๋วดีสนีย์แลนด์ คนละ 2,500 บาท
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ