โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งมาบุญครองเซินเจิ้น ชมโชว์ยิ่งใหญ่ที่ หมู่บ้านวัฒนธรรม
4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ้นเจิ้น – เมืองจำลองจีน – โชว์วัฒนธรรม
09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าประตู 7 -8 แถว P เคาน์เตอร์แอร์อินเดีย 16 - 20 เจ้าหน้าที่บริษัท พีดี ทัวร์ คอยอำนวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการเช็คอิน และโหลดกระเป๋า
11.00 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินแอร์อินเดีย เครื่องแอร์บัส เที่ยวบินที่ AI 358 พร้อมรับประทานอาหารบนเครื่อง
14.45 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกง ผ่านสะพานชิงหม่าเป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก และยังเป็นสะพานแห่ง
แรกที่เชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน
….นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น .....โดยรถบัส (45 นาที) เพื่อความสะดวกสบายในการผ่านคนเข้าเมือง เซินเจิ้นเป็นเมือง
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เมืองที่มีรายได้ต่อประชากรมากที่สุดในประเทศจีน
. …นำท่านชม Spendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน เช่น กำแพงเมืองจีน , หอฟ้าเทียนถาน , พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่าน นำท่านชม....หมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุด ภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ ร่มรื่นสวยงาม มีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง พร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
..เข้าสู่ที่พัก SHAN SHUI HOTEL 4* (SHENZHEN SIDE) เทียบเท่า
   
วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ซิติ้ทัวร์ - ช้อปปิ้งมาบุญครองเมืองจีน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านออกจากโรงแรม นั่งรถเที่ยวชมเมืองเซิ่นเจิ้น พร้อมไกค์บรรยาย พร้อมชิมชาจีน และชมหยกสะท้อนแทง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง แต่ท่านต้องต่อราคา
มากกว่าครึ่งที่ร้านค้าบอกมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก SHAN SHUI HOTEL 4* (SHENZHEN SIDE) เทียบเท่า
   
วันที่สาม City Tour – วัดหวังต้าเซียน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารพาท่านเดินทางกลับ ฮ่องกงโดยรถบัส ... ..นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์
ของเกาะ ฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด
REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ให้ท่านนมัสการ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวฮ่องกงอีกแห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยว ชาวไทยนิยมมานมัสการกันที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี พร้อมแวะเข้าชมผลงานจิวเวอรี่ระดับโลก และชิมลูกอมโสม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Avanue of Star เป็นถนนฮอลีวู้ดของฮ่องกง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ บรูซลี และเดินชมวิวริมทะเลที่คั้นกลางระหว่างฝ่งฮ่องกง และเกาลูน รวมถึงบนถนนจะมีปั้มลายมือของซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังของฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เฉินหลง กู่เทียนเล่อ ซูฉี เต๊ะศตวรรษ ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’ Hotel Teddy and Nina 5* หรือ Regal Oriental Hotel
   
วันที่สี่ ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย – กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นมีเวลาอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากคนที่รักทางบ้าน และตัวท่าเองอย่างจุใจ ตามย่านจิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน และแหล่งช้อปปิ้งอื่นๆ อาทิ โอเชี่ยนเทอร์มินัลร้านค้าปลอดภาษี ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก ร้านของที่ระลึก ร้า
สินค้าเบรนด์เนม หรือม๋งก๊ก ก่อนอำลาฮ่องกง (อาหารกลางวันอิสระ เพื่อสะดวกให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างจุใจ)
13.00 น. ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เช็กแลปก๊อก
15.45 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 359
18.00 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบิน AI ไป ?กลับ / กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท /ค่าโรงแรม ? ที่พัก 3 คืน / สถานที่เที่ยวตามรายการ / ภาษีสนามบินฮ่องกง (2,100 บาท ) เช็ควันที่ 14 ก.พ. 50 / รถรับ?ส่ง / อาหาร ตามรายการระบุ
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ