โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณลี่เจียง - จงเตี้ยน
7 วัน 6 คืน ( ไปเครื่อง กลับเครื่อง )

วันแรก เชียงใหม่ – คุนหมิง – ต้าลี่
12.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่.. โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
14.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG นำท่านเหินฟ้าสู่คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3.5 ล้านคน เป็นชนกลุ่มน้อยทั้งหมด 26 เผ่า เมืองนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ดังนั้นอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นสบาย แต่ในช่วงฤดูหนาวอากาศอาจมีหิมะตก
17.00 น. ถึงท่าอากาศยาน คุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าลี่ โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ระหว่างสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
   
วันที่สอง เมืองต้าลี่ – ทะเลสาปเอ๋อไฮ่ - เมืองโบราณต้าลี่ - กำแพงโบราณ – เมืองเจี้ยนชวง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์บริเวณ ทะเลสาบเอ๋อไห่ ชมเขาชานซานที่สูงตระหง่านอยู่รอบฝั่ง ชมศิลปวัฒนธรรมชนชาติไป๋ เช่น การแสดงนาฎศิลป์ พิธีการแต่งงานวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ซึ่งเป็นของกินพื้นเมืองเผ่าไป๋ เป็นต้น (ล่องเรือ 2 ช.ม.) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณต้าลี่ซึ่งถือว่าเมืองนี้เป็นประตูกำแพงเมืองทางใต้จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปคู่กำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เมืองเก่าต้าหลี่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงโดยมีกำแพงเมืองล้อมรอบ (ใช้เวลาประมาณ45นาที )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.........................
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยนชวง เป็นเมืองหนึ่งของจังหวัดต้าลี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ………………..
   
วันที่สาม เมืองเจี้ยนชวง – สือคุ – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ หู่เทียวเสีย (ช่องแคบเสือกระโจน) เป็นร่องน้ำเชี่ยวในหุบเขาที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่งจึงไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้ จุดแคบที่สุดวัดได้ 30 เมตร และเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ เมืองจงเตี้ยน ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งตี้ชิง ตั้งอยู่บนที่ราบสูงตี้ชิง(สถานที่อันเป็นสิริมงคล) ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบต-ยูนนาน- เสฉวน เป็นดินแดนสวรรค์ของสัตว์และพืชพรรณต่างๆ โดยเฉพาะเป็นแหล่งสมุนไพร ที่สำคัญของจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…………………..
บ่าย เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลยูนนาน ผ่านเส้นทางแห่งหุบเขา สายธารและวิถีชีวิตของ ชนเผ่าพื้นเมือง ท่านจะได้พบกับโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวเป็นอันดับสามของโลก มีความยาวกว่า 6,000 กิโลเมตร ไหลลงมาจากธิเบตตอนบนและเลี้ยวจากทางใต้ตีโค้ง 180 องศา จากนั้นจึง ไหลมารวมกับแม่น้ำอีกสองสาย นำท่านลัดเลาะแม่น้ำแยงซีชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ แม่น้ำแยงซีเกียง ไหลผ่านด้านหลังของแม่น้ำแยงซีเกียง ไหลผ่านด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และ เทือกเขาอาบาทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปีในการกัดเซาะซอกเขาจนเกิดหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร คือ ช่องแคบเสือกระโจน จะเห็นสายน้ำกระแทก ก้อนหินใหญ่กลางลำน้ำ ตำนานเล่าว่า มีเสือตัวหนึ่งข้ามแม่น้ำ โดยกระโดดไปก้อนหินใหญ่ ที่ขวางกลางลำน้ำ และข้ามไปได้ ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ………………….
   
วันที่สี่ เมืองจงเตี้ยน – แชงกรีล่า – ทะเลสาปปี้ถาไฮ – วัดซงจ้าน- ลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางชมธรรมชาติ และฝูงจามลี ฝูงแพะ และสัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์ แชงกาลีร่า- ดินแดนอมตะ ภูเขาหิมะขาวประดุจหยก ท้องทุ่งเขียวขจี ดอกไม้บานสะพรั่ง ทะเลสาบนิ่งเงียบเหมือนกระจกเงา จากนั้น นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบปิถาไฮ (BITAHAI) ขี่ม้าชมความสวยงามของป่าไม้ที่ราบสูง ชมดอกตู้เจียนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองแซงกรีร่าจะออกดอกในช่วงเดือน 5-9 ให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบธรรมชาติของที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,500-3,700 เมตร ซึ่งรอบๆ และบริเวณทางเดินจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพความประทับใจ จากที่นี่ท่านยังสามารถมองเห็นวิวเขาหิมะ HABA ได้อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..............................
บ่าย นำท่านชม วัดซงจ้านหลิง หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกุ้ยหัว เป็นวัดลามะธิเบต ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะ
จำพรรษาอยู่กว่า 600 รูป สร้างขึ้นโดยองค์ดาไล ลามะที่ 6 ในปี พ.ศ.2222 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง 18 ปี จึงแล้วเสร็จ
ในสมัยของจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ซ้ง มีรูปสถาปัตยกรรมคล้ายพระราชวังโปตาลา ในเมืองหลวงลาซาของธิเบต
แต่ย่อส่วนเล็กลงมา ซึ่งเป็น จิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ราบสูงที่นี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวธิเบตให้ท่านได้กราบไหว้
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมือง
ขนาดเล็กที่สงบเงียบและเก่าแก่ ประกอบด้วย ภูเขา แม่น้ำลำธาร และทิวทัศน์ที่งดงาม ผ่านชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย
และแปลงนาขั้นบันได เพลิดเพลินกับธรรมชาติตลอดสองข้างทางและหมู่บ้านเก่าแก่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมราตรีเมืองโบราณลี่เจียง ซื้อของตามอัธยาศัย
   
วันที่ห้า เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – เมืองโบราณลี่เจียง – มรดกวัฒนธรรมแห่งโลก – แม่น้ำทรายขาว -- คุนหมิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางเดินทางสู่เชิง เขาหิมะมังกรหยก ด้านตะวันออกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,596เมตร นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (GLACIER PARK) ผ่านป่าซุงพันปีที่แต่ละต้นมีขนาดใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยกนับเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าต่างๆ ในลี่เจียง แม้จะสูงเพียง 5,596 เมตร แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีมนุษย์คนใดสามารถพิชิตยอดเขาซานจือโต่วนี้ได้สำเร็จ ชมความสวยงามของ ทุ่งหญ้าหวินซันผิง ที่ยามฤดูใบไม้ผลิก็จะเต็มไปด้วยหญ้าอ่อนเขียวชะอุ่มเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ แต่พอถึงฤดูหนาวเมื่อยามที่หิมะปกคลุมได้ที่ก็จะกลายเป็นลานน้ำแข็งเหมาะแก่การเล่นกีฬาฤดูหนาว ชมทิวทัศน์ของภูเขาหิมะที่โอบล้อมรอบตัวเรา ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเผ่านาซีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านเที่ยวชมแม่น้ำทรายขาว ให้ท่านขี่จามลีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ……………..
บ่าย นำท่านชมเมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อน ก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยามค่ำคืน ก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม GRAND LIJIANG GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่หก ลี่เจียง -- ต้าลี่ -- คุนหมิง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแล้ว นำท่านเดินทางสู่ต้าลี่
11.30 น. นำท่านเที่ยวชมวัดเจ้าแม่กวนอิม และดื่มชิมน้ำชา 3 ถ้วยพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …………………….
บ่าย นำท่านเดินทางสู่คุนหมิง
18.00 น. รับประทานอาหารสุกี้เห็ด
ค่ำ ช้อปปิ้งข้างโรงแรมตามอัธยาศัย
   
วันที่เจ็ด คุนหมิง – เขาซีซาน - ช้อปปิ้ง – เชียงใหม่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านพักผ่อนกับการจิบชาเลิศรสของประเทศจีนพร้อมชมศิลปะการชงชา ให้ท่านชิมชาผูเอ่อร์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคุนหมิง และชาชนิดอื่นที่มีรสชาติกลมกล่อม อาทิ ชาคืนชีพ ชาซูสีไทเฮา พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
18.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
18.50 น. เดินทางถึง เชียงใหม่ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปแสนนาน
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  อาหารทุกมื้อและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
? ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัด เชียงใหม่ – คุนหมิง – เชียงใหม่
? ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
? ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
? ค่ามัคคุเทศก์ไทย – จีน ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน
? ค่าวีซ่าจีน
? ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถวันละ 10 หยวน ต่อคน/ต่อวัน
- ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ