โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

คุนหมิง - แชงกรีล่า - เต๋อชิง - ลี่เจียง
7 วัน 6 คืน ( ไปเครื่อง กลับเครื่อง )
มนต์เสน่ห์แห่ง แชงกรีล่า ดินแดนสุดขอบฟ้า เลาะขอบลังค่าโลก เต๋อชิง ดินแดนอันแสนบริสุทธิ์

วันแรก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง – วัดหยวนทง
08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน China Yunnan Eastern Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแแก่ท่าน
10.15 น. บินลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 742
13.20 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ให้ท่านได้แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมอันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! อาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
? GREENLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่สอง   คุนหมิง – แชงกรีล่า – ทะเลสาบสูตู – วัดลามะซงจ้านหลิง – หมู่บ้านทิเบต – เจดีย์จ้วนจิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางโดยเครื่องบิน สายการบิน CHINA YUNNAN AIRLINE ไปยัง เมืองลี่เจียง
07.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองแชงกรีล่า ด้วยเที่ยวบินที่ MU 5931
08.10 น.. ถึงท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีลา ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาจักรหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุณหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” นำท่านชม ทะเลสาบสูตู ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดและดอกไม้นานาพันธุ์และภูมิทัศน์ที่งดงาม ซึ่งน้ำทะเลสาบใสนิ่งราวกับผลึกแก้วแล้วยังมีเกาะกลางทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยสนเมืองหนาว แถมยังมีปลานานาชนิดแหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย จากนั้นนำท่านชม เจดีย์จ้วนจิง ( เจดีย์ระฆัง ) ให้ท่านได้หมุนระฆังพร้อมอธิษฐาน เพื่อท่านจะได้สมหวังในสิ่งที่ท่านอธิษฐานไว้ จากนั้นให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างของมณฑลยูนนาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดลามะ ซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้น โดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นนำท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของ ชนชาวทิเบต ที่ หมู่บ้านชาวทิเบต ในเมืองจงเตี้ยนและร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งม้า , การแข่งขันยิงธนู และการแสดงต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ? HUAN TAI HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่สาม  แชงกรีล่า – เต๋อชิง – ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ( ขี่ม้า ) – วัดเฟยไฟล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง นำท่านเดินทางลึกเข้าไปทางเหนือสุดของมณฑลยูนนาน บริเวณชายแดนยูนนาน-
ทิเบต-เสฉวน อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นแคว้นของทิเบต ต่อมาจีนได้ประกาศรวมไว้กับมณฑลยูนนาน เป็นเขตสำหรับผู้ค้นหาสิ่งใหม่ๆ เชิญท่านตื่นตาตื่นใจกับ ถนนไต่ขอบฟ้า ส่วนที่สวยที่สุดของจีนที่เจาะลึกเข้าสู่เขตภูเขาหิมาลัย ไต่ไปบนขอบหลังคาโลก ผ่าน ลำธาร น้ำตกนับสิบสาย ถึง หุบเขาเมืองเต๋อชิง ภาพภูเขาเหมยหลี่ปรากฏขึ้นเป็นฉากหลัง เบื้องล่างเป็นธารน้ำแข็งหมิงหย่งที่ตั้งตระหง่าน มีขนาดมโหฬาร ดุจเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต และที่นี่คือภูเขาหิมาลัยด้านเขตจีนที่ซ่อนตัวอยู่ชายสันหลัง หลังคาโลก “ ที่น้อยคนนักจะมีโอกาสเข้ามาถึง ” นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง เป็นธารน้ำแข็งยาว 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ด้านข้างยอดเขาคาวาเคโบ ถือเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ระดับต่ำสุดในโลกแห่งหนึ่ง บริเวณใกล้เคียงเป็นโตรกแม่น้ำหลันชาง ซึ่งชาวทิเบตถือว่าเป็นธารน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางเป็น นั่งล่อหรือนั่งลา ไต่ภูเขาขึ้นสู่บริเวณธารน้ำแข็งหมิงหย่งเพื่อขึ้นสู่ การ์เซียน้ำแข็ง ที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดเฟยไหล วัดพุทธนิกายวัชรยานที่สำคัญของพื้นที่แถบนี้ เบื้องล่าง คือ หุบเหวที่แม่น้ำหลันชาง หรือ แม่น้ำล้านช้าง ที่ไหลคดเป็นงูไหลผ่าน แม่น้ำสายนี้เมื่อไหลผ่านดินแดนสิบสองปันนาและไหลเข้าไปในเขตไทย , ลาว , เขมร จะเรียกว่า “ แม่น้ำโขง ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ? DA SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่สี่   เต๋อชิง – วัดตงจู๋หลิน – ภูเขาหิมะไป๋หมาง – วัดโอรสสวรรค์ – แชงกรีล่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาหิมะไป๋หมาง อันเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ลัดเลาะสู่จุดชมทิวทัศน์เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ประกอบด้วย เทือกเขาโอรสสวรรค์ (ไท้จื่อซาน) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งยอดเขาเหมยลี่ มี ยอดเขาเหมยหลี่ สูงตระหง่านเป็นรูปปิรามิด และ ยอดเขาคาวาเคโบ ที่สูงถึง 6,740 เมตร ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน ปรากฏภาพของภูเขาหิมะโดยรอบบริเวณ มี ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ที่ตั้งตระหง่านขนาดใหญ่โตมโหฬารอยู่เบื้องล่าง งดงามเกินคำบรรยาย เชิญท่านชื่นชมกับทิวทัศน์พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
** หมายเหตุ ถ้าช่วงเวลาที่คณะเดินทาง “ ทางปิด ” เพราะดินถล่มต้องงดรายการนี้ จะนำรายการอื่นมาให้แทน
บ่าย นำท่านชม วัดอารามตงจู๋หลิง วัดลามะนิกายหมวกเหลือง ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูง นำสักการะ
พระพุทธรูปจาลาซา สมัยราชวงศ์ถัง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ? HUAN TAI HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่ห้า แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโดด – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ลี่เจียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ระหว่างทางแวะชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหน้าผาสูงที่มีความงดงาม และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีความยาว 17 กม. เป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) ที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ ช่องแคบเสือกระโดด ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตำบลสือกู่ เพื่อชม “ ฉางเจียง ตี่ยี่วาน ” ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ” ขึ้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองลี่เจียง เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกับจีน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ซึ่งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ? SHI LI HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่หก ลี่เจียง – เมืองโบราณ ลี่เจียง – คุณหมิง - อสระช้อบปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้อย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด “สี่เหลี่ยม” ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่านาซีและของพื้นเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.25 น. ออกเดินทางจากเมืองลี่เจียง โดยสายการบินไชน่า อีสเทินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบันที่ MU5918 15.15 น.
15.15 น. เดินทางถึงเมืองคุณหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ
สินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก เพื่อเป็นของฝากแก่คนที่ท่านรัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ? KING WORLD (B) HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่เจ็ด คุณหมิง - กรุงเทพฯ
06.20 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
06.50 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่นามบินเมืองคุณหมิง
08.20 น. ออกเดินทางจากนครคุณหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  ? ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
? ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
? ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
? ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
? น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
? ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
   
  ราคานี้ไม่รวม
  ? ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
? ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
? ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
? ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ