โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

อิ่มบุญ …. ชเวดากอง
นมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำ ตามรอยผู้ชนะสิบทิศ
4 วัน 3 คืน

วันแรก  เชียงราย – กรุงเทพฯ
15.00 น. คณะพร้อมกันที่ปั๊มน้ำมันคอสโม่ ห้าแยกพ่อขุนฯ เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพฯ
18.00 น. นำคณะแวะพักผ่อนอิริยาบถและรับประทานอาหารเย็นที่……………….
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและเส้นทาง)
   
วันที่สอง  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – จัคติโย
04.30 น. นำคณะแวะพักผ่อนอิริยาบถ เจ้าหน้าที่บริการชา/กาแฟ/โอวัลติน และของว่างที่……………….
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและเส้นทาง)
05.30 น. นำคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 3770 เวลา 07.15 น. เพื่อเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
08.00 น.. ถึงสนามบินมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรกรุณาแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน พร้อมมูลค่าของทรัพย์สินส่วนตัวที่นำเข้าประเทศพม่า เช่น กล้องวีดีโอ เครื่องประดับที่ทำจากทองคำและอัญมณีต่างๆ ก่อนเดินทางออกจากสนามบิน
09.00 น. ต้อนรับคณะด้วยอาหารเช้าแบบติ่มซำที่ภัตตาคารรอยัล การ์เด้น จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่สิเรียม ศูนย์รวมสินค้านำเข้าที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 สร้างโดยชาวโปรตุเกสและเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “สิเรียม” ชม พระเจดีย์ยาเล และนำท่านล่องเรือข้ามฟากเข้าชมวัดกลางน้ำที่สวยงาม เชิญนมัสการพระอุปคุตอันศักดิ์สิทธิ์
12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารชานกาน จากนั้น นมัสการพระเจดีย์สุเล ถ้ำมหาปาสนะ พระเจดีย์กาปาเอ สวนสาธารณะมหาบันดูละและอนุสาวรีย์อิสรภาพ นมัสการพระมหาเจดีย์ ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “SINGUTTARA” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้ง มีรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ ศิลปะแบบเมียนมาร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร มีความยาวโดยรอบประมาณ 473 เมตร หุ้มด้วยแผ่นทองคำ 8,688 แผ่น น้ำหนักรวมกว่า ? ตัน ส่วนยอดเป็นฉัตร “สุวรรณโลกา” สูง 56 เซนติเมตร ประดับด้วยเพชร 4,351 เม็ดรวม 1,800 กะรัต บนยอดสุดเป็นเพชรขนาดใหญ่ 76 กะรัต ถัดลงมาคือ “ธงทองคำ” น้ำหนัก 416 กิโลกรัม ตัวองค์พระมหาเจดีย์มีอัญมณีประดับรวมทั้งสิ้น 83,850 เม็ด มีระฆังทองคำใบเล็กประดับ 4,016 ใบ รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกประมาณ 100 องค์ มีซุ้มประตู 4 ด้าน นับเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่างพม่าที่งดงามหาที่เปรียบมิได้ สันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคพุทธศตวรรษต้นๆ และเชื่อกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น พระมหาเจดีย์นี้ยังคงฐานะของพุทธสถานอันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวเมียนมาร์ ซึ่งไม่เคยว่างเว้นจากผู้มาสักการะประกอบกิริยาบุญมานานนับพันปี ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็นจนทำให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ
18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่ที่พระราชวังการะเวก พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของพม่า จากนั้น นำท่านกลับที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม หงสาวดี - จัคติโย
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมอากาศแสนบริสุทธิ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น นำคณะ เช็คเอาท์ก่อนออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณของชาวมอญที่เก่าแก่ที่สุดในอดีต
11.00 น. ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมกัมปอสะธานี หรือพระราชวังหงสาวดี อดีตพระราชวังของ “พระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา” ที่คนไทยรู้จักในดีในนามของผู้ชนะสิบทิศ สิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นตำหนักที่บรรทมและท้องพระโรงที่ออกว่าราชการ ซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังทุกวันนี้ เคยเป็น ที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน ในอดีตพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 มีผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม กำแพงแต่ละด้านยาวประมาณ 1.5 ไมล์ ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามบันทึกของ นายราล์ฟ ฟิตซ์ ชาวอังกฤษซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายและได้เห็นเมืองหงสาวดีในยุครุ่งเรืองได้บรรยายไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2129 ก่อนที่พระราชวังหงสาวดีซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามจะถูกเผาทำลายลงในปี พ.ศ. 2143
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารกะยอ สวา อิ่มอร่อยกับกุ้งอบตัวใหญ่สูตรพม่า ลองชิมอาหารพม่านานาชนิดที่หอมกรุ่นไปด้วยเครื่องเทศ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จัคติโย (พระธาตุเจดีย์อินทร์แขวน) นมัสการพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งในสถานที่ที่ผู้มาเยือนพม่าต้องมาสัมผัส อัศจรรย์ใจกับก้อนหินทองคำขนาดใหญ่บนปลายเขา
14.30 น. เดินทางถึงคินปุ้นแคมป์ การเดินทางขึ้นภูเขาช่วงนี้ต้องใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะ ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที แล้วเดินทางต่อไปยังเขายะติต่อง การเดินทางช่วงนี้อาจใช้เสลี่ยงเป็นพาหนะหรือเดินเท้าตามอัธยาศัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร นำคณะเข้าเช็คอินที่โรงแรมเม้าเท่นท๊อป หรือเทียบเท่า ไปนมัสการพระธาตุอินแขวน ครั้งที่ 1
18.30 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินแขวน ครั้งที่ 2 ชมความงามเจดีย์มากมายที่เรียงรายอยู่รอบภูเขา นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดูความอัศจรรย์ของก้อนหินขนาดใหญ่ ให้ท่านอิ่มตากับการได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ อิ่มใจกับการสร้างบุญกุศล เชิญใส่บาตรตามอัธยาศัย การใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดอาหารจำหน่ายในบริเวณวัด เชิญถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ชมความงามและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุเจดีย์อินทร์แขวน พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา คุ้มค่ากับความตั้งใจในการเดินทางของท่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศบนยอดเขาที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ พร้อมให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไว้มิรู้ลืม
   
วันที่สี่ จัคติโย – หงสาวดี - ย่างกุ้ง
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมอากาศแสนบริสุทธิ์ นำท่านไปนมัสการพระธาตุอินแขวน ครั้งที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น นำคณะ เช็คเอาท์ก่อนออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณของชาวมอญที่เก่าแก่ที่สุดในอดีต
12.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคารกะยอ สวา จากนั้น นำท่านนมัสการพระธาตุมุเตา หรือพระมหาเจดีย์ ชเวมอว์ดอร์ พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศาสนสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองหงสาวดี เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี เคยพังทลายลงมาเพราะแผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ. 2473 หรือเมื่อ 74 ปีที่แล้ว ต่อมาได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2497 ปัจจุบัน พระธาตุมุเตามีความสูงประมาณ 125 เมตรเป็นพระเจดีย์สมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง บูรพกษัตริย์มอญ พม่า และไทย คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยาได้เคยทรงมานมัสการพระธาตุมุเตานี้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวทาลยวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี พระพุทธรูปองค์นี้มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 พระพุทธรูปองค์นี้ได้ตากแดดกรำฝนอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งทรุดโทรมลง ระหว่างนั้นก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด แต่ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์คองบอง ปราบมอญราบคาบ เมืองหงสาวดีถูกทิ้งร้างพระพุทธไสยาสน์ก็ถูกทอดทิ้งจนกลายเป็นเพียงกองอิฐถูกต้นไม้ขึ้นปกคลุมหมด จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่าใต้ จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างจริงจัง โดยทาสีและปิดทองใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากนั้น ให้ท่านได้มีโอกาสซื้อของที่ระลึกบริเวณทางขึ้นลงระหว่างที่จอดรถกับองค์พระฯตามอัธยาศัย ซึ่งจะมีพระพุทธรูปทำด้วยไม้หรือหินอ่อนแกะสลัก พระอุปคุต และปราสาท ตลอดทั้งเครื่องบูชาพระพุทธนานาชนิดตามแบบฉบับของชาวพม่า ชม พระมหาเจดีย์ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2103 เพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจากลังกา และพระเจดีย์ไจปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง แทนความหมายถึง พระพุทธเจ้า ทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญสร้างไว้ โดยอธิษฐานว่าจะไม่ยอมอภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก เป็นการผิดสัจจะ พระพุทธรูปองค์หนึ่งในจำนวนสี่องค์นี้ ก็เลยพังทลายลงมา
18.00 น.

รับประทานอาหารเป็ดปักกิ่งที่ภัตตาคารเวสเทินต์ ปาร์ค ร้านอาหารจีนลือชื่อแห่งย่างกุ้ง จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

   
วันที่ห้า ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ - เชียงราย
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
07.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมไปยังสนามบิน ทำพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับเรื่องแลกเงินและตรวจสินค้าต่างๆ ที่ท่านนำออกนอกประเทศพม่า จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 3771 เวลา 08.35* น.
10.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หลังเสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางกลับสู่เชียงราย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่อยุธยา
19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารลมเย็น นำคณะเดินทางกลับเชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  - บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Air Asia
- มัคคุเทศก์ไทย / พม่า
- โรงแรมระดับ 5 ดาว
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าวีซ่าพม่า
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าเสลี่ยงไป – กลับ ท่านละ 15 USD (สำหรับขึ้นนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ซักรีด, ทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ของพม่า
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ