โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

มุกดาหาร – เว้ - ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน

วันแรก  เชียงราย – ขอนแก่น - มุกดาหาร
16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ ขอนแก่น
21.00 น. ถึงพิษณุโลก (พักรถ)ทำธุระส่วนตัว มาก จากนั้นเดินทางสู่ ขอนแก่น
06.00 น. ถึงขอนแก่น พักรับประทานอาหารเช้า ทำธุระส่วนตัว เดินทางสู่เมืองมุกดาหาร
   
วันที่สอง  สะหวันนะเขต - เมืองเว้
เช้า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.มุกดาหารจากนั้นนำท่าน นำท่านลงเรือข้ามสู่แขวงสวันเขต
09.30 น. ถึงท่าเรือสวันเขต รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นำท่านเดินทางสู่ LAO BAO (ระยะทางประมาณ 250 กม.ระหว่างทางผ่านเองเซโน เมืองฐานทัของประชาชนลาว เมืองวีระบุรีที่ตั้งของเมือง ทองคำ เมืองเซโปน)
12.00 น.. บริการอาหารกลงวัน ณ ร้านาหารเมืองพิน หลังหารนำท่านเดินทางต่อถึง่านลาวบ่าว ซึ่งเป็น ด่านชายแดนลาว เวียดนาม และเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทลาว-เวียด
นาม จากด้านลาวบ่าว มุ่งหน้าสูนครเว้ ระยะทาง 120 กม.ผ่านทิวเขาและแม่น้ำที่สวยงามไป ตลอดเส้นทางแวะถ่ายภาพสะพานดากรอง สะพานที่สร้างแบบสะพนโกลเด้นเกตที่ซานฟ รานซิสโก ทอดข้ามแม่น้ำดากรองสู่เส้นทางโฮจิมินห์ แวะชมอุโมงค์วินห์มอค อุโมงค์ ที่เคย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองวินห์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส้นขนานที่ 17 ซึ่งเคยแบ่งประเทศเวียดนาม เหนือและใต้ออกจากกันเป็นอุโมงค์เข้าสู่เมืองใต้ดินที่ชวเมืองขุดเพื่อหลบภัยวงคราม มีห้อง อ่านหนังสือ ห้องประชุม ห้องคลอด ฯลฯ และมีทางอกทะเลได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
17.00 น. ถึงเว้ เมืองมรดกโลกเวียดนามตอนกลาง และราชธานีเก่าเก่าของประเทศ นำเข้าที่พัก จัดเก็บ สัมภาระ
18.00 น. บริการอาหารเย็น หลังอาหาร นำท่านล่องเรือมังกร ในแม่น้ำหอม แม่น้ำที่สำคัญที่สุดของ เมืองเว้ ชมสองฟากฝั่งเมืองเว้ยามราตรี ท่ามกลางเสียงดนตรีโบราณที่ขับกล่อมโดยสาวชาวเว้ ที่เคยถวายจักรพรรดิ์ในอดีต สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พักโรงแรม อิสระ พักผ่อน
   
วันที่สาม  เว้ – พระราชวังโบราณ – เจดีย์เทียนมู่ – ดานัง – ฮอยอัน
06.00 น. บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำชมเจดีย์เทียนมู่ หรือเจดีย์ฟ้าหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดนอย ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหวียนทั้ง 13 พระองค์ ชมตำหนักไทฮวา พิพิธภัณฑ์แสดงครื่องทรงจักรพรรดิ์ ในอดีต ฯลฯ พระราชวังนี้สร้างตามแบบพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่งในสมัจักรพรรดิยาลอง และเป็นที่ที่จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหวียน ( จักรพรรดิเบ๋าได้ ) ใช้เป็นที่สละราชสมบัติให้กับพรรคอมิวนิสต์ในปี 1975 อันเป็นปีสินสุดราชวงศ์เหวียนด้วย
12.00 น. บริการอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ตานัง เมืองท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญที่สุดของเวียดนามตอนกลาง ระหว่าง ทางผ่านเส้นทางที่เรียกว่า เส้นทางไหวาน หรือเส้นทางแห่งเมฆหมอก เป็นเส้นทางที่สวย ที่สุดในเวียนาม แวะชมวิวที่หาสังโคและชมความงาของทะเลจีนใต้ที่ทอดามไปคลอเส้นทาง แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิด เป็นของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่อู่ห่างจากดานัง 45 กม.
   
วันที่สี่ ฮอยอัน – เว้
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ชม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชม ย่านการค้าของชาวจีน สะพานญี่ปุ่น โรงงานผลิตงานฝีมือ บ้านโบราณ เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆจากเวียดนาม ( เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถ การเดินชมเมืองจึงเป็นการท่องเที่ยวฮอยอันที่ดีที่สุด )ท่าน จะได้รู้สึกเหมือนว่าเดินอยู่ท่ามกลางอดีต
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเว้ โดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขาไหวานด้วยวิวัฒนาการล้ำหน้า เป็นอุโมงค์ผ่านภูเขายาวที่สุดในเอเซีย( 6.3 กม.)
16.00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา เลือกซื้อหาของใช้และของฝากได้ทุกชนิด หมวก กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าลูกไม้ ตุ๊กตาเวียดนาม กาแฟ ฯลฯ
18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม เปิดโอกาสให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกจากเวียดนามบริเวณหน้าโรงแรม กันอย่างเต็มที่

   
วันที่ห้า เว้ – สวันเขต – มุกดาหาร
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอำลาเมืองเว้ นำท่านเดินทางสู่สวัน เขต เข้าสู่ด่านลาวบาว ใช้เส้นทางหมาเลข 9
11.00 น. ถึงด่านลาวบาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนอำลาเวียดนาม สู่สวันเขต
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสวันเขต
16.00 น. ถึงท่าเรือสวันเขตนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนขาออก ลงเรือข้ามโขงสู่มุกดาหาร บริการ อาหารเย็นที่มุกาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเชียงราย
   
ราคาท่านละ - บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา (ไม่เสริมเตียง)
เกินกว่า 12 ขวบคิดเต็มราคา
1 ห้อง พัก 2 คน
นอนเดี่ยว เพิ่มอีกคนละ - บาท

(ราคากรุณาติดต่อทางบริษัท)
   
  ราคานี้รวม
  - ค่ารถไป – กลับเชียงราย – มุกดาหาร – เชียงราย /- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการ เดินทาง
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศลาวและค่าดำเนินการ / - ค่าเรือข้ามแม่โขงสู่เมืองสวันเขต, ค่าเรือล่องแม่ น้ำหอม
- ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน ) / - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารที่มีคุณภาพทุกมื้อที่ระบุในรายการ / - ค่าขนกระเป๋าในการลงเรือข้ามแต่ละด่าน
- ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดราการ / - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000.-บาท
   
  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าหนังสือเดินทาง / - ค่าใช้จ่าส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษนอกราการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ